Unes­co doet het bin­nen­kort zon­der Trump

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BUITENLAND -

De Ver­e­nig­de Sta­ten trek­ken zich te­rug uit Unes­co. Ame­ri­ka noemt de or­ga­ni­sa­tie “an­ti-Is­ra­ël” en eist “fun­da­men­te­le her­vor­min­gen”.

Unes­co zal het van­af eind vol­gend jaar zon­der de Ame­ri­ka­nen moe­ten doen. Pre­si­dent Do­nald Trump heeft be­slo­ten om niet lan­ger deel uit te ma­ken van de groep en be­schul­digt Unes­co van “an­ti-Is­ra­ë­l­voor­oor­de­len”. De VS ei­sen nu “fun­da­men­te­le her­vor­min­gen”. De di­rec­teur-ge­ne­raal van Unes­co, Iri­na Boko­va, re­a­geert be­droefd op de be­slis­sing. “Dit is een ver­lies voor Unes­co en voor de fa­mi­lie van de Ver­e­nig­de Na­ties”, zegt ze. “Ze­ker in de­ze tijd waar­in ge­meen­schap­pen over­al ter we­reld uit el­kaar wor­den ge­scheurd door con­flic­ten.” Lut­te­le uren na de Ame­ri­kaan­se aan­kon­di­ging be­slis­te ook bond­ge­noot Is­ra­ël om Unes­co de rug toe te ke­ren.

De or­ga­ni­sa­tie, die on­der­deel is van de Ver­e­nig­de Na­ties, ont­fermt zich over on­der­wijs, we­ten­schap en cul­tuur. Maar het meest be­kend staat Unes­co wel­licht om zijn We­rel­derf­goed­lijst, waar­mee het erf­goed over­al ter we­reld wil be­scher­men. Een plaats­je op de lijst geeft even­wel geen recht op fi­nan­ci­ë­le ver­goe­din­gen. Op de We­rel­derf­goed­lijst pron­ken 23 si­tes in de VS, zo­als het Vrij­heids­beeld en en­ke­le na­ti­o­na­le par­ken zo­als de Grand Can­y­on. Maar om­dat het We­rel­derf­goed­ver­drag los­staat van al de rest, blijft het Sta­tue of Li­ber­ty voor­als­nog er­kend als We­rel­derf­goed.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.