“Graag in mijn ach­ter­tuin? Nee, maar als het niet an­ders kan...”

20 jaar na pro­tes­ten heeft Neer­land­wijk aan­we­zig­heid ver­bran­dings­oven ISVAG aan­vaard

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad - ANDREAS ROTTY

In 1997 was er nog groot pro­test te­gen de ver­bran­dings­oven ISVAG, maar nu heb­ben de be­wo­ners van de Neer­land­wijk geen vrees meer voor de lucht­kwa­li­teit. Ze aan­vaar­den de plan­nen voor een nieu­we oven.

De be­wo­ners van de Neer­land­wijk langs de Boom­se­steen­weg in Wil­rijk pro­tes­teer­den twin­tig jaar ge­le­den krach­tig te­gen de ver­bran­dings­ovens. In hun buurt zou­den toen meer men­sen ten prooi ge­val­len zijn aan kan­ker dan el­ders door de scha­de­lij­ke stof­fen van de af­val­ver­wer­king van ISVAG, en IHK dat ver­war­ming le­ver­de aan het UZA in Ede­gem. Die laat­ste moest ui­t­ein­de­lijk de deu­ren slui­ten door de toe­ne­men­de druk van de pu­blie­ke opi­nie. Ac­tie­co­mi­té De Pijp Uit streed on­ver­min­derd ver­der om ook de ISVAG-oven de­fi­ni­tief te slui­ten. Maar die staat er nog steeds, zij het met veel be­te­re fil­ter­tech­nie­ken, waar­door de buurt nu min­der de ge­vol­gen draagt. En de plan­nen voor een fu­tu­ris­ti­sche, nieu­we oven met nog be­te­re fil­te­ring stel­len de be­wo­ners ge­rust.

“Ik woon in de wijk naast het Neer­land, hier vlak­bij in Aart­se­laar”, ver­telt Kris Jam­bers (43). “Mijn moe­der heeft des­tijds ge­pro­tes­teerd en is ui­t­ein­de­lijk zelfs ver­huisd. Ik weet nog dat wan­neer ze de was uithing, die vaak op­nieuw ge­daan moest wor­den om­dat er al­le­maal zwar­te stip­pel­tjes aan­hin­gen.” Sinds de nieu­we fil­ter­tech­nie­ken vindt Kris het niet no­dig om zelf el­ders heen te trek­ken. “Nu zeg ik: hoe dich­ter je er­bij woont, hoe min­der last je er­van hebt, want de uit­stoot valt al­tijd veel ver­der neer dan de plek waar die de lucht in­gaat. Het is een soort pad­den­stoe­l­ef­fect. We heb­ben groen­ten in de tuin, die we lie­ten tes­ten. Ze ble­ken he­le­maal in or­de, dus we heb­ben daar to­taal geen last van.”

Hoog­ste kwa­li­teits­nor­men

“Ik heb mijn be­den­kin­gen bij de nieu­we oven”, zegt Dirk De Laen­der (57), die pal in de Neer­land­wijk woont. “Die zal ze­ker ge­zon­der zijn, maar je zit nog al­tijd met een uit­stoot in een vrij druk be­woon­de kern. Een nieu­we land­mark, dat ge­loof ik best, maar een vui­le fa­briek ver­pak­ken in een mooi doos­je is ook niet al­les. Ik zou graag heb­ben dat die com­pleet pi­co bel­lo is.” Maar ook hij be­grijpt dat het soms niet an­ders kan. “Ach ja, waar moet je de ver­bran­dings­oven an­ders zet­ten? Als het niet an­ders kan, dan moet het maar. Zet dat ding er, maar on­der de hoog­ste kwa­li­teits­nor­men mo­ge­lijk. Maar dan speelt het ‘nim­by-ef­fect’ (not in my bac­ky­ard,

red.) voor de om­wo­nen­den. Moet dat op vijf­hon­derd me­ter van mijn wo­ning staan? Nee, lie­ver niet, maar ik heb wei­nig keu­ze. Ei­gen­lijk kan ik er­mee le­ven. En daar­bij, mijn vrouw en doch­ter heb­ben hier on­der on­ze wo­ning een kin­der­op­vang. Als we echt dach­ten dat de ver­bran­dings­oven een groot ge­zond­heids­ri­si­co in­hield, dan wa­ren we hier nooit ge­ko­men.”

“Er is over­al wel iets”

Jean Pot­tiez (50) woont sinds 1991 in Neer­land. “Er was des­tijds in 1997 wel wat pro­test te­gen de ISVAG-oven. Maar de gro­te boos­doe­ner was de an­de­re to­ren in Ede­gem (IHK, red). Die is toen af­ge­bro­ken.” De ISVAG-oven is geen gi­gan­tisch pro­bleem, weet Jean uit goe­de bron. “Ik weet van men­sen die er nauw bij be­trok­ken zijn dat er niet veel scha­de­lij­ke stof­fen vrij­ko­men. De A12 is bij­voor­beeld veel slech­ter voor de ge­zond­heid. Ik werk dicht bij de lucht­ha­ven van Deur­ne en daar zijn er ook pro­ble­men. Moet dat vlieg­veld er per se zijn? Het is er ge­woon, la­ten we er het bes­te van ma­ken. We wo­nen al­le­maal dicht op el­kaar, dus er is over­al wel iets.”

FOTO JORIS HERREGODS

De wijk rond­om de ver­bran­dings­oven is het pro­tes­te­ren ver­leerd, zo blijkt. “Mijn moe­der is vroe­ger zelfs ver­huisd door de aan­we­zig­heid van de oven, maar ik zie geen re­den om het­zelf­de te doen”, zegt buurt­be­wo­ner Kris Jam­bers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.