Zon­ne­pa­ne­len voor ie­der­een

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad - KA­RIN VANHEUSDEN

Bij Ikea kan je sinds gis­te­ren zon­ne­pa­ne­len ko­pen. Voor­lo­pig nog al­leen on­li­ne, van­af ja­nu­a­ri li­ve in de win­kel uit te kie­zen. Ge­woon tij­dens die lan­ge wan­de­ling langs main­stream huis­ka­mer­mo­del­len en het res­tau­rant waar je weer­al met een kar vol hip­pe kus­sens die je niet no­dig hebt troost zoekt ach­ter een por­tie kött­bul­lar. Zon­ne­pa­ne­len zijn door de mas­sa­pro­duc­tie – on­der meer in Chi­na – in tien jaar tijd tot 75% in prijs ge­daald en dus big bu­si­ness ge­wor­den. Dat heeft Ikea ook be­gre­pen, de ke­ten wil de groot­ste spe­ler wor­den. Na ‘elk huis­je zijn ei­gen duur­zaam Ikea­in­te­ri­eur’, voort­aan ook ‘elk huis­je zijn ei­gen groe­ne Ikea­ener­gie’. Voor het goed­koop­ste zon­ne­pa­neel be­taal je bij Ikea een slor­di­ge 4.500 eu­ro. De duur­de­re mo­del­len, met meer tur­bo of uit­ge­voerd in de­sign en de mo­ge­lijk­heid tot in­bouw, gaan tot 4.900 en 5.670 eu­ro. En neen, ge­luk­kig is het geen zelf­bouw­pak­ket. Het Brit­se So­lar­cen­tu­ry doet dat voor u, in sa­men­wer­king met lo­ka­le in­stal­la­teurs. Duur­zaam­heid troef, dus. Of je ze mag te­rug­bren­gen bin­nen de 365 da­gen zo­als met de an­de­re pro­duc­ten (heel han­dig met gla­zen als je een feest­je hebt!) is niet dui­de­lijk. Ik ver­moed dat voor zon­ne­pa­ne­len, zo­als ook voor ma­tras­sen die uit de ver­pak­king zijn ge­haald, een an­der re­gime telt. Is het nu een goed idee of niet wan­neer een ke­ten zon­ne­pa­ne­len tus­sen de bed­den­la­kens, bu­reau­stoe­len en keu­ken­kas­ten aan­biedt? Dat Ikea met haar ba­sis­aan­bod 6 tot 10% on­der het markt­ge­mid­del­de zit, zal twij­fe­laars mis­schien over de fi­nan­ci­ë­le en psy­cho­lo­gi­sche drem­pel sleu­ren. En zo lijkt het een goe­de zet. Voor uw elek­tri­ci­teits­re­ke­ning, voor het mi­li­eu en voor Ikea. Zo ziet de Bel­gi­sche CEO van Ikea, Ca­ther­i­ne Ben­dayan, die de na­druk legt op het groe­ne be­leid van de ke­ten, het ook: “Wij wil­len zon­ne­pa­ne­len sim­pel en be­taal­baar ma­ken.” Hmm, ho­pe­lijk dan toch niet ‘te sim­pel’, want als je dan ein­de­lijk hebt be­slo­ten zo’n ge­droch­ten op je dak te zet­ten, moe­ten ze het toch wel 7 à 8 jaar blij­ven uit­zin­gen tot je je in­ves­te­ring hebt te­rug­ver­diend. Maar goed, de sec­tor is mee in het ver­haal van Ikea en dat stelt ge­rust. Na de gla­zen, la­kens, kast­jes, bed­den, pot­ten en pan­nen, Ikea­zon­ne­pa­ne­len voor ie­der­een!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.