He­vi­ge stank teis­tert Lief­kens­hoek­tun­nel

Al drie we­ken “lijk­geur” uit Waas­land­ha­ven

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad - ANDREAS ROTTY

Tot aan de Lief­kens­hoek­tun­nel hangt een vie­ze geur van en­ke­le be­drij­ven in de Waas­land­ha­ven. Mest­ver­wer­ker Fer­ti­kal is de mo­ge­lij­ke da­der, maar die ont­kent noch be­ves­tigt.

“Een rot­ten­de lijk­geur”, be­schrijft een buurt­be­wo­ner het. Hij komt da­ge­lijks langs de Lief­kens­hoek­tun­nel en is er el­ke keer niet goed van. De voor­bije drie we­ken zou het nog er­ger zijn ge­wor­den. “Ik zet mijn air­co so­wie­so af zo­dat er geen geur de au­to bin­nen kan, maar aan de tol­lo­ket­ten moet je je raam open doen en dan blijft de stank lang han­gen. Het is geen ge­wo­ne stank, maar een heel in­ten­se. Ik vraag me af of dat wel ge­zond is. Voor de men­sen die er de tol­kotjes be­man­nen moet het pas erg zijn.”

Het slech­te lucht­je zou af­kom­stig zijn uit de Waas­land­ha­ven. De ge­meen­te Be­ve­ren ver­za­melt de klach­ten om de hin­der goed in kaart te bren­gen. “We vol­gen het nauw­ge­zet op”, ver­telt Marc Stoop, me­de­wer­ker van de Be­ver­se mi­li­eu­dienst. “Een groot aan­tal klach­ten over de geur komt uit de re­gio rond de ha­ven. Ge­luk­kig is de lucht niet scha­de­lijk voor de ge­zond­heid, maar het is ze­ker niet aan­ge­naam.”

Mest

“Als het gaat om de ty­pi­sche mest­geur is die meest­al af­kom­stig van twee be­drij­ven”, gaat Stoop ver­der. “Dat zijn Op de Beeck en Fer­ti­kal, twee be­drij­ven die in mest­stof­fen doen. Ze lig­gen al­le­bei op de Mo­len­weg in de Waas­land­ha­ven. Van­uit de Vlaam­se over­heid zijn al en­ke­le con­tro­les uit­ge­voerd en pro­ble­men vast­ge­steld. Maar bei­de be­drij­ven ne­men de op­mer­kin­gen ter har­te en de­den al in­span­nin­gen om de hin­der te be­per­ken. Ze plaat­sten bij­voor­beeld gas­was­in­stal­la­ties. Dat zijn zui­ve­rings­sys­te­men die de lucht weg­zui­gen en fil­te­ren.”

Stoop ziet voor­al één ver­ant­woor­de­lij­ke. “Van Op de Beeck ver­wacht ik niet zo veel pro­ble­men mo­men­teel. Fer­ti­kal daar­en­te­gen is aan het ver­bou­wen, waar­door de fa­briek iets meer open­ligt. De geur komt waar­schijn­lijk van daar.”

Fer­ti­kal be­ves­tigt noch ont­kent. “Ik kan vijf of zes be­drij­ven in de buurt op­noe­men die geur­hin­der kun­nen ver­oor­za­ken”, zegt Geert Bro­sens van Fer­ti­kal. “Het is dus eer­der een col­lec­tief pro­bleem. Je kan niet zo­maar de vin­ger leg­gen op een schul­di­ge. In het ver­le­den had­den we bij bouw­wer­ken wel geur­hin­der, dat ga ik niet ont­ken­nen. Maar we doen er net al­les aan om dat tot een mi­ni­mum te be­per­ken. We pas­sen de nieuw­ste tech­nie­ken om de geur te ver­min­de­ren toe.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.