Laat je ver­ras­sen door wel hon­derd soor­ten ont­bijt­gra­nen

Corn­fla­kes­bar Ce­re­al He­a­ven uni­cum in Bel­gië S

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad - JAN STASSIJNS

Op de Vlas­markt in Antwerpen opent op 1 no­vem­ber Ce­re­al He­a­ven, de eer­ste corn­fla­kes­bar van het land. Hon­derd soor­ten corn­fla­kes, van over heel de we­reld, zijn er te proe­ven. “We wil­len een wau­wef­fect cre­ë­ren”, zegt zaak­voer­der Sa­ra Lie­vers.

In de su­per­markt is het vaak een aarts­moei­lij­ke op­dracht om een keu­ze te ma­ken uit de tien­tal­len soor­ten corn­fla­kes. Sa­ra Lie­vers (39) en Maarten van Min­ne­brug­gen (36) uit Brecht gaan nog een stap­je ver­der. Zij ope­nen op 1 no­vem­ber Ce­re­al He­a­ven, de al­ler­eer­ste corn­fla­kes­bar in Bel­gië. Hon­derd ver­schil­len­de soor­ten corn­fla­kes van over­al ter we­reld zul­len er te vin­den zijn. “Het me­ren­deel vind je zelfs niet in Bel­gië”, zegt Sa­ra Lie­vers. “We zijn echt over­al gaan kij­ken, van de Ver­e­nig­de Sta­ten tot Zuid-Ko­rea. Het is een blij­ven­de zoek­tocht, er zijn echt on­ge­lo­fe­lijk veel soor­ten en ook heel wat spe­ci­a­le. Luc­ky Charms bij­voor­beeld, dat zijn corn­fla­kes met marsh­mal­lows in. Al­le soor­ten die we heb­ben, wor- den uit­ge­stald aan de muur, waar­uit de klan­ten dan kun­nen kie­zen. Het is echt on­ze be­doe­ling een wau­wef­fect te cre­ë­ren bij ie- der­een die bin­nen­komt.”

Maarten en Sa­ra, die met haar Food­truck Ons Lu­cy de stad door- kruist met wa­fels op een stok­je, wa­ren al een tijd­je aan het uit­kij- ken om aan een nieuw avon­tuur te be­gin­nen. Het idee voor een corn­fla­kes­bar kwam er na een trip­je naar het bui­ten­land. “We kwa­men zo’n bar te­gen en Maarten, on­ze kin­de­ren en ik ston­den er met open mond naar te kij­ken”, lacht Sa­ra. “Toen wis­ten we dat het dit moest zijn.” Voor het in­te­ri­eur haal­den Maarten en Sa­ra in­spi­ra­tie in de ja­ren 80. “Met on­der an­de­re een ou­de te­le­vi­sie en (vi­deo)cas­set­tes. “Dat brengt on­ze kin­der­tijd te­rug, toen corn­fla­kes aan het op­ko­men was. Er zal ook een bed staan, voor wie ont­bijt op bed wil. En aan de muur heeft een graf­fi­ti­ar­tiest het laat­ste avond­maal her­te­kend met al­le­maal corn­fla­kes­fi­guur­tjes.”

Wie iets wil be­stel­len bij Ce­re­al He­a­ven be­taalt on­ge­veer 5 eu­ro. “Daar­mee mag je drie soor­ten corn­fla­kes kie­zen, twee soor­ten top­pings, zo­als cho­co­la­de, snoep­jes of ijs, en heb je de keu­ze uit ver­schil­len­de soor­ten melk”, zegt Sa­ra. “Maar daar­naast kun­nen men­sen ook een kof­fie be­stel­len en is er ge­bak of ijs, al dan niet met vers fruit of yog­hurt. Maar al­les zal gel­inkt wor­den aan corn­fla­kes. Wa­fels op een stok­je ho­ren er ook bij, want hoe­wel we star­ten met Ce­re­al He­a­ven, blij­ven we ook met de food­truck rond­rij­den.”

Het duo hoopt dat het con­cept aan­slaat. “Het is iets he­le­maal nieuw voor Bel­gië. We ho­pen ook te kun­nen le­ve­ren aan be­drij­ven, want lek­ke­re corn­fla­kes voor bij een och­tend­ver­ga­de­ring, wie is daar nu geen fan van?”

SA­RA LIE­VERS

Ce­re­al He­a­ven “Al de soor­ten die we heb­ben, wor­den uit­ge­stald aan de muur, waar­uit de klan­ten dan kun­nen kie­zen. Het is echt on­ze be­doe­ling een wau­wef­fect te cre­ë­ren bij ie­der­een die bin­nen­komt”

Ce­re­al He­a­ven opent op 1 no­vem­ber de deu­ren op de Vlas­markt 30. Meer in­fo vindt u op Fa­ce­book.

FOTO DIRK KERSTENS

Sa­ra en Maarten ope­nen Ce­re­al He­a­ven, de eer­ste corn­fla­kes­bar in Bel­gië. “Bij ons vind je soor­ten uit de he­le we­reld.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.