“Groen­ten spe­len hier de hoofd­rol”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad -

Zon­dag opent in de Kro­nen­burgstraat het gloed­nieu­we Hümm: Hou­se of Hum­mus. Er staan tien soor­ten hum­mus – een ge­recht op ba­sis van kik­ker­erw­ten – en heel wat an­de­re maal­tij­den op de me­nu­kaart. Maar u kunt er ook te­recht voor een lo­kaal ge­brou­wen drank­je.

Als chef werk­te Fre­de­rik Ver­cam­men al in Brus­sel en op ver­schil­len­de plek­ken over de we­reld. Na een job in Au­stra­lië ging hij op va­kan­tie naar Cam­bod­ja, waar hij zijn vrien­din en hob­by­kok Fran­ces Van As­sche leer­de ken­nen. Een tijd­je la­ter be­slis­te hij hier een zaak te ope­nen. Fran­ces stapt mee in het Hümm-ver­haal, maar be­houdt haar vol­tijds job in het on­der­wijs, ter­wijl Fre­de­rik de zaak runt.

“We zijn gro­te hum­mus­fans en het is voor ons een ma­nier om al­le keu­kens van de we­reld te ver­e­ni­gen.”, zegt hij. “We heb­ben tien ver­schil­len­de sma­ken en op ba­sis daar­van heb­ben we ook ze­ven flat­breads ont­wor­pen, waar bo­ven­op de hum­mus als een vol­waar­dig ge­recht ligt. Dat kan Azi­a­tisch, Frans, me­di­ter­raan of zelfs Vlaams zijn. Al­les is huis­ge­maakt en we kie­zen be­wust om te fo­cus­sen op één kwa­li­ta­tief ba­sis­pro­duct. Voor de hum­mus star­ten we tel­kens van­uit ge­droog­de kik­ker­erw­ten en we gaan al­tijd op zoek naar de bes­te in­gre­di­ën­ten. Zelf eten we wei­nig vlees en meer dan de helft van on­ze ge­rech­ten is ve­ge­ta­risch. Groen­ten spe­len de hoofd­rol.”

Op de me­nu­kaart vindt u bij­voor­beeld een Azi­a­tisch ge­tint flat­bread met hum­mus, avo­ca­do, gam­ba’s in een korst van ge­roos­ter­de cas­hew­no­ten en mango­cou­lis. Of de zoe­te hum­mus van ro­de biet met gei­ten­kaas, ha­zel­no­ten, pis­ta­che­no­ten, wil­de wor­te­len, bal­sa­mi­coa­zijn en ho­ning.

“We zet­ten ook in op de dran­ken. Voor on­ze bie­ren wer­ken we uit­slui­tend met mi­cro­brou­we­rij­en, we ser­ve­ren en­kel na­tuur­wij­nen en de si­ro­pen voor on­ze iced tea ko­men van de Ant­werp­se si­ro­pe­rie Se­niow”, zegt Fre­de­rik.

Voor de in­rich­ting werk­te het kop­pel sa­men met plan­ten­win­kel The Plant Cor­ner en het lo­ka­le Fur­ni­fied, dat met Bel­gi­sche en Ne­der­land­se (meu­bel)ont­wer­pers werkt in klei­ne, am­bach­te­lij­ke ate­liers.

Ope­ning 15 ok­to­ber: 10 tot 18u. Na­dien van woens­dag t.e.m. zon­dag tus­sen 9u en 18u30. Kro­nen­burgstraat 90, 2000 Antwerpen. Fa­ce­book: hum­mant­werp.

FOTO JORIS HERREGODS

Fre­de­rik en Fran­ces van Hümm in hun nieu­we zaak.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.