Ka­mal Khar­mach door dik en dun

AL GE­ZIEN / DO 19/10 ­VR 20/10 DE SCHAAM­TE VOOR­BIJ ¨¨¨

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Weekend Agenda -

“De kop is er­af, zo­als ze zeg­gen bij IS.” Ka­mal Khar­mach ging in de Aren­berg ge­wich­tig in pre­mi­è­re. De voor­ma­li­ge vol­slan­ke co­me­di­an pre­sen­teer­de daar zijn eer­ste vo­l­avond­s­how. De grap­pen over zijn ge­wicht en roots gaan met glans De schaam­te voor­bij.

Ka­mal Khar­mach (26) danst het po­di­um op in een mo­di­eu­ze kaf­tan. De kod­di­ge ko­miek heeft dui­de­lijk flin­ke trek. “Het is een droom om hier te staan. Vroe­ger kwam ik hier met mijn ma­ten Zot­te Mo en Koe­voet naar co­me­dy kij­ken. We na­men tram 24 naar de Aren­berg, en keer­den te­rug met de com­bi”, steekt Ka­mal van wal.

El­ke goe­de co­me­di­an ver­trekt van­uit zich­zelf. Ka­mal doet dat gre­tig. Ach­ter­aan in het de­cor ver­wij­zen een af­tand­se ze­tel, goed­ko­pe chips en na­maak-Co­la naar zijn vroe­ge vet­te ja­ren.

“Mijn dok­ter zei me dat ik tot de dik­s­te vier Vla­min­gen be­hoor­de. Vol­gens mijn moe­der was ik er daar drie van.” Door­gaans zijn we niet zo’n fan van ge­wichts­grol­len, maar voor Ka­mal ma­ken we graag een uit­zon­de­ring. Hij lacht uit­slui­tend met zich­zelf, en zijn zelf­spot ver­teert vlot. “Ik was dik en arm. Va­der kocht nep­merk­kle­ding op de Turn­hout­se­baan. Dan kwam ik ’s an­de­ren­daags op de speel­plaats in mijn shirt van Dol­ce & Ba­na­na.”

Van­uit zijn luie ze­tel was het een gro­te stap rich­ting het po­di­um. De voor­ma­li­ge dik­ke, ar­me Ma­rok­kaan trans­for­meert dank­zij op­tre­dens in tal­lo­ze tv-pro­gram­ma’s tot een dun­ne, wel­ge­stel­de be­ken­de Vla­ming. En dat ligt hem aar­dig op de maag. In een open­har­tig frag­ment legt hij zijn twij­fe­lend hart bloot. Hij ver­klapt wat meer pijn doet dan dik en arm zijn: on­be­ant­woor­de lief­de hakt er nog ste­vi­ger in. Vroe­ger werd Ka­mal keer op keer af­ge­we­zen, te­gen­woor­dig ver­siert hij moei­te­loos een he­le zaal. De we­gen van god en Al­lah blij­ken on­door­gron­de­lijk.

Ka­mal af­fi­cheert De Schaam­te Voor­bij als een vo­l­avond­s­how. Maar de voor­stel­ling duurt slechts een dik uur, dus blij­ven we een béé­tje op on­ze hon­ger zit­ten. Het mag iets meer zijn. Al stond de co­me­di­an ook zicht­baar stijf van de pre­mi­è­re­stress. Met een tour­nee van veer­tig voor­stel­lin­gen zal de show on­der­weg ze­ker aan­ko­men.

Tij­dens de slo­to­va­tie breekt Ka­mal in tra­nen uit. “Ik dank mijn fa­mi­lie, want ik ver­tel over jul­lie. En dat is niet al­tijd lief”, snikt hij. De schaam­te voor­bij is geen ma­ger beest­je, maar een lek­ke­re sap­pi­ge kluif die naar meer smaakt.

De schaam­te voor­bij, op 19 en 20/10 in Vre­de­berg Lier, daar­na nog op tour tot mei 2018. Tic­kets en in­fo: www.ka­mal­co­me­di­an.be

Ka­mal Khar­mach: zijn zelf­spot ver­teert vlot. FOTO TOM BERTELS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.