De won­der­ja­ren van Pas­ca­le Pla­tel

Gent­se ca­ba­re­ti­è­re op tour­nee met ‘TET Talk’

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Weekend Agenda - STEFAN LAENEN

‘‘Ik wil het ver­haal van mijn ‘ont­groe­ning’ de­len. Mo­ge­lijk als waar­schu­wing, mo­ge­lijk als troost voor lot­ge­no­ten.’’

PAS­CA­LE PLA­TEL

Pas­ca­le Pla­tel (57) ver­telt in haar voor­stel­ling TET Talk over haar won­der­ja­ren. De ont­boe­ze­min­gen van de Gent­se the­a­ter­maak­ster zijn zo­wel hi­la­risch als tra­gisch. Co­me on ba­by, let’s talk! TET Talk is zo’n voor­stel­ling die in fei­te een beet­je uit de hand liep. “Het zal wel zijn”, lacht Pas­ca­le Pla­tel. “Het be­gon als een klei­ne, sym­pa­thie­ke voor­stel­ling tij­dens de Gent­se Fees­ten. Heel in­tiem. Na­dien mocht ik op een be­schei­den tour­nee, op en­ke­le bij­zon­de­re plek­jes. On­der­weg is de voor­stel­ling op­ge­pikt, en nu smeer ik mijn be­nen in voor een tour­nee langs cul­tu­re­le cen­tra. Ik heb er wreed veel zin in, om­dat ik graag speel en om­dat mijn vriend, die voor dit stuk de tech­niek doet, mee de boer op gaat. Sa­men uit, sa­men thuis.”

TED EN TET

Er is TET, en er is TED. Dat laat­ste is een or­ga­ni­sa­tie die we­reld­wijd in­vloed­rij­ke spre­kers uit­no­digt. Pla­tel stond op het po­di­um van TED dank­zij TET. “Ik ver­tel in TET – kan ie­der­een nog vol­gen? – over mijn ‘ont­groe­ning’ in Gent. Als zes­tien­ja­rig meis­je ben ik las­tig­ge­val­len door een vies­peuk. Niet fijn, maar klein bier ver­ge­le­ken met wat me la­ter over­kwam. Ik ben ver­kracht. Over die mis­se­lijk­ma­ken­de daad hield ik een En­gel­se uit­een­zet­ting voor TED. Ik wil­de mijn ver­haal de­len, mo­ge­lijk als waar­schu­wing. Mo­ge­lijk als troost voor lot­ge­no­ten.”

“Ik kreeg enorm veel re­ac­ties. Over hef­ti­ge si­tu­a­ties die zie­ker wa­ren dan wat ik on­der­ging, bij­voor­beeld in­cest. Ik luis­ter­de naar al die ver­ha­len, maar ik moest ook een lijn trek­ken. Het is mijn job als ac­tri­ce om me­zelf bloot te ge­ven. Maar pra­ten en be­ge­lei­den is voor an­de­ren, ik kan geen the­ra­peut zijn. Voor mij was mijn ge­tui­ge­nis een last die van mijn schou­ders viel. Ik heb er geen spijt van.”

Te­rug naar TET. “De ti­tel is een knip­oog naar bor­sten”, lacht Pla­tel. “Ik ver­tel voor­al over mijn tie­ner­ja­ren, en het ont­lui­ken der boe­zem is een be­lang­rij­ke fa­se in die pu­ber­teit. Ik groei­de op in de ja­ren ze­ven­tig, dus zorg­de ik voor een pas­sen­de sound­track. Tus­sen mijn anek­do­tes laat ik plaat­jes ho­ren van ABBA, Jean-Mi­chel Jar­re en Bi­li­tis.”

NOG TWEE AN­DE­RE PRO­JEC­TEN

“Ik was als pu­ber dro­me­rig en na­ïef, maar te­ge­lijk nieuws­gie­rig. Ik ben blij dat ik mijn zus had, en heb. Zij nam de ver­ant­woor­de­lijk­heid voor ons twee. Hoe­wel ik bij­wij­len zeer ern­stig ben en best over hef­ti­ge din­gen ver­tel, zit er veel humor in TET Talk. Ik wil de zwa­re din­gen licht ma­ken, ik wil dat het pu­bliek zich amu­seert.”

Tus­sen het tet­te­ren door heeft Pas­ca­le haar han­den vol. “Ik tour met nog twee an­de­re pro­jec­ten. Ik her­neem Ge­ze­gend Zij, een stuk dat ik al tien jaar speel en dat blijft sco­ren. Tot slot is er ook Pe­ti­tes Pen­sées de

Pas­ca­le, een voor­stel­ling over fi­lo­so­fen. Heel ple­zant om al die din­gen te kun­nen com­bi­ne­ren.”

Pas­ca­le Pla­tel: “Er zit ook veel humor in de voor­stel­ling. Ik wil de zwa­re din­gen licht ma­ken.” FOTO DA­VID VAN HECKE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.