La­ding­ver­lies op Ring: Antwerpen kleeft vast

On­der­weg naar rij­exa­men, be­gra­fe­nis of werk: ge­stran­de au­to­mo­bi­lis­ten ma­ken er het bes­te van in mon­ster­fi­le op Ant­werp­se Ring

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Stadskrant - ION VIDICAN Vracht­wa­gen­chauf­feur FOTO BFM

Een bruusk ma­noeu­vre en een klei­ne aan­rij­ding ge­volgd door een flink la­ding­ver­lies. Meer was er niet no­dig om de Ant­werp­se Ring rich­ting Gent vol­le­dig te doen af­slui­ten in Deur­ne. Voor wie ach­ter het in­ci­dent stond, zat er niets an­ders op dan te wach­ten.

“Het leek wel een wa­ter­val, me- neer”, ver­telt Ag­nes Keersmae- kers uit Ber­chem ter­wijl ze staat te wach­ten op het sig­naal om weer weg te mo­gen rij­den. Keers- mae­kers reed vlak ach­ter de vracht­wa­gen toen die bruusk moest remmen. “Ik hoor­de een

bonk en dan stroom­de al­les er­uit.” De voor­wie­len van haar au­to kre­gen een wit­te laag. “Ik heb me wat ach­ter­uit ge­zet.”

Als een van de eer­sten mag Keersmae­kers ui­t­ein­de­lijk weer ver­trek­ken. Haar au­to wordt nog een keer he­le­maal schoon ge­spo­ten voor ze haar weg ver­der kan zet­ten.

Pin­tjes en drui­ven

Aan het door de brand­weer ge­span­nen lint – over de he­le breed­te van de Ring – ma­ken de an­de­re ge­stran­de chauf­feurs er on­der­tus­sen het bes­te van.

An­dy Van de Vel­de uit Deur­ne haalt zijn plooi­fiets uit de kof­fer en fietst naar een su­per­markt in de buurt. “Pin­tjes ha­len”, ver­telt hij la­chend. “Ik heb ooit meer dan een uur ge­daan over de af­stand tus­sen Deur­ne en mijn werk bij DKM in Merk­sem. Toen heb ik be­slist een plooi­fiets in de au­to te leg­gen. Ooit laat ik mijn au­to op

het vi­a­duct (tus­sen Merk­sem en

Deur­ne, red.) staan, was de re­de­ne­ring.” Nu is het dus zo­ver. “Ik was ei­gen­lijk on­der­weg naar een be­gra­fe­nis van een klant, het is na­tuur­lijk wel jam­mer dat ik daar nu niet ga ge­ra­ken, maar er valt niets aan te doen.”

Ge­zien de lo­ca­tie, vlak bij de Schijn­poort­weg en het Sport­pa­leis, ma­ken wel meer au­to­mo­bi­lis­ten van de nood een deugd. Mie­ke en Ingrid leer­den el­kaar net ken­nen in de fi­le. “We ston­den ach­ter el­kaar aan te schui­ven”, ver­tel­len de twee vrou­wen ter­wijl ze een bak­je drui­ven de­len. Net ge­kocht in een win­kel­tje in de buurt.

Van­uit de ca­bi­ne van een vracht­wa­gen van Rij­school ’t Noor­den hou­den twee man­nen al­les nauw­let­tend in de ga­ten. “We wa­ren on­der­weg naar zijn rij­exa­men”, ver­telt de in­struc­teur van­uit de pas­sa­giers­ze­tel. Het exa­men zal la­ter af­ge­legd moe­ten wor­den. “Maar zijn rem­ma­noeu­vre was wel goed”, lacht de in­struc­teur nog.

“Schuld van de au­to”

Druk te­le­fo­ne­rend staat Ion Vidican (38) tus­sen de hulp­dien­sten. Het is de vracht­wa­gen van de Roe­meen waar­uit het wit­te goed­je ge­lekt is. Hij ver­telt, via een tolk, wat er zich even voor­dien heeft af­ge­speeld. “Ik was on­der­weg naar Luxem­burg en reed rus­tig op de mid­den­rij­strook”, al­dus Vidican. “Plots week een Volks­wa­gen Golf, die he­le­maal links reed, bruusk uit.” De Golf sneed de pas af van de vracht­wa­gen die naast Vidican reed. “Die chauf­feur schoof ge­woon twee rij­stro­ken op. Ik moest vol in de remmen gaan.”

De Roe­meen kon nog uit­wij­ken, maar niet ge­noeg. “Ik heb hem licht­jes ge­raakt. Maar door het remmen is er iets ge­knakt in mijn ca­mi­on.”

Daar­door scheur­de de zak waar­in hij een kle­ve­rig, wit pro­duct

(zie ka­der) ver­voer­de. “Ik ben heel hard ge­schrok­ken, maar ik heb hier geen schuld aan”, on­der­streept Vidican. “Men wijst vaak naar de vracht­wa­gens als oor­zaak van de pro­ble­men, maar als die Volks­wa­gen niet plots twee rij­stro­ken op­zij was ge­gaan, had ik niet zo bruusk moe­ten remmen. Dan zou mijn la­ding nu niet over heel de weg uit­ge­lo­pen zijn. De an­de­re ging echt wel in de fout.”

Het on­der­zoek naar de ver­ant­woor­de­lijk­heid, be­lang­rijk voor de ver­ze­ke­ring, zal nog even du­ren.

“Men wijst vaak naar de vracht­wa­gens als oor­zaak, maar als die Volks­wa­gen niet plots twee rij­stro­ken op­zij was ge­gaan, had ik niet zo bruusk moe­ten remmen. Dan zou mijn la­ding nu niet over heel de weg uit­ge­lo­pen zijn.”

Fra­gie­le Ring

De brand­weer en de Ci­vie­le Be­scher­ming had­den uren werk met het op­kui­sen van het cal­ci­um­car­bo­naat. Ruim drie uur na het on­ge­val werd pas de eer­ste rij­strook te­rug vrij­ge­ge­ven. Het zou nog tot 19u du­ren voor de Ring weer he­le­maal vrij was. Even la­ter gin­gen ook de op­rit­ten van de Ring op­nieuw open. “Dit in­ci­dent be­wijst nog eens hoe fra­giel de Ring wel is”, zegt Pe­ter Bruy­nin­ckx van het Vlaams Ver­keers­cen­trum. “On­mid­del­lijk was er een gro­te im­pact in de rui­me om­ge­ving.”

Er wer­den vol­gens Bruy­nin­ckx ook uit­zon­der­lij­ke maat­re­ge­len ge­trof­fen. Om de Ring te ont­las­ten en de fi­le niet ver­der te la­ten aan­zwel­len, wer­den meer­de­re op­rit­ten naar de Ring (R1) rich­ting Gent af­ge­slo­ten. “Ook het ver­keer dat van de E19 en de A12 uit de rich­ting van Ne­der­land kwam, mocht de R1 niet op”, al­dus Bruy­nin­ckx. “Het werd via de R2 naar de Lief­kens­hoek­tun­nel ge­leid.”

Op die om­lei­ding ge­beur­de gis­te­ren ook nog een on­ge­val. Ter hoog­te van het knoop­punt Antwerpen-Ha­ven bot­sten drie au­to’s. “Het is een zwa­re avond­spits en het zal ook een la­te avond­spits wor­den”, al­dus Bruy­nin­ckx.

De pro­ble­men op de Ring zorg­den er ook voor dat in heel Antwerpen stra­ten dicht­slib­den om­dat chauf­feurs sluip­rou­tes zoch­ten. De lo­ka­le po­li­tie re­gel­de op ver­schil­len­de kruis­pun­ten het ver­keer.

FOTO BFM

ge­spo­ten, na­dien eerst werd het goed­je bij el­kaar Poets­ploe­gen aan het werk:over en werd al­les weg­ge­veegd. gin­gen er ab­sor­be­ren­de kor­rels

FOTO BFM

De Opel van Ag­nes Keersmae­kers wordt af­ge­spo­ten.

De ver­keers­kaart kleurt rood: de we­gen in en rond Antwerpen wa­ren gis­te­ren om 17u in de voor­avond dicht­ge­slibd. Het zwar­te kruis duidt de plaats van het on­ge­val aan.

FOTO BFM

An­dy Van de Vel­de heeft de plooi­fiets uit zijn kof­fer ge­haald, is pin­tjes gaan ha­len en be­geeft zich op­nieuw in de fi­le. Aan het stuur van de rij­school­wa­gen zit een chauf­feur die zijn rij­exa­men zal mis­sen.

FOTO BFM

Het was lang wach­ten gis­te­ren. De­ze men­sen had­den pech dat het on­ge­val net voor hun neus ge­beur­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.