Ka­vka dom­pelt zich on­der in Ko­re­aan­se

Fes­ti­val in jon­ge­ren­cen­trum in te­ken van mu­ziek­stijl K-Pop

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Stadskrant - ELIEN VAN WYNSBERGHE

Het aan­tal lief­heb­bers van de ZuidKo­re­aan­se cul­tuur en de zo­ge­naam­de KPop, Ko­re­aan­se pop­mu­ziek, groeit ge­staag. In die ma­te dat het Hal­lyu Wa­ve fes­ti­val vo­rig jaar een on­ge­ken­de start nam. Dat fes­ti­val zet de ve­le troe­ven van het land in de kij­ker. Za­ter­dag is het tijd voor edi­tie twee.

Drij­ven­de kracht ach­ter het fes­ti­val is de K-Pop Bel­gi­um So­ci­e­ty. Die or­ga­ni­sa­tie werd in 2015 op­ge­richt door twee Ko­rea-fa­na­ten, Le­na Scheers en Gui­do Bou­c­ken­oog­he. “We maak­ten al ja­ren deel uit van een Fa­ce­book­groep die Ko­rea-fans bij el­kaar bracht. Maar om­dat er in Bel­gië nooit eve­ne­men­ten rond K-Pop en de Ko­re­aan­se cul­tuur wer­den ge­or­ga­ni­seerd, ter­wijl er wel veel lief­heb­bers zijn, én om­dat we za­gen dat dit wel het ge­val was in heel wat an­de­re Eu­ro­pe­se lan­den, heb­ben we de K-Pop Bel­gi­um So­ci­e­ty in het le­ven ge­roe­pen”, ver­telt Le­na Scheers.

Door eve­ne­men­ten als het Hal­de lyu Wa­ve fes­ti­val te or­ga­ni­se­ren, wil de K-Pop Bel­gi­um So­ci­e­ty de Ko­re­aan­se cul­tuur in­tro­du­ce­ren in Bel­gië en wil het lief­heb­bers de kans ge­ven let­ter­lijk en fi­guur­lijk te proe­ven van hun fa­vo­rie­te land.

“Zelf ben ik on­der­tus­sen al tien jaar fan van het gen­re”, zegt Scheers. “Al­les er­aan fas­ci­neert me. De taal, de kle­dij, het rit­me, de be­ats, de pop­ido­len... Bo­ven­dien zit er een gro­te ver­schei­den­heid in de stijl. Want net zo­als dat bij ons het ge­val is, zijn er ra­ges in mu­ziek­stijl, en heb je va­ri­an­ten die bij­voor­beeld door de hiphop be­ïn­vloed zijn en an­de­ren door EDM (elek­tro­nic dan­ce music, red.). K-Pop heeft er­voor ge­zorgd dat ik me ver­der ben gaan ver­die­pen in wat Zuid-Ko­rea al­le­maal te bie­den heeft.”

Ka­ra­o­ke en Ko­re­aans wor­ste­len

On­der­tus­sen ver­staat Scheers zelfs een mond­je Ko­re­aans. “Ik volg­de pri­véles­sen zo­dat ik de mu­ziek be­ter zou be­grij­pen. Iets wat de mees­te K-Pop fans trou­wens doen.” En dat zijn er best wat. “K-Pop in al zijn as­pec­ten, net zo­als Ko­re­aan­se films en se­ries, heeft er­voor ge­zorgd dat de Ko­re­aan­se cul­tuur op in­ter­na­ti­o­naal vlak erg po­pu­lair is ge­wor­den. De eer­ste edi­tie van ons fes­ti­val barst­te uit z’n voe­gen. We re­ken­den op hon­derd man, maar er kwa­men meer dan vijf­hon­derd be­zoe­kers. En mo­gen we Fa­ce­book ge­lo­ven, dan zal dat za­ter­dag ge­mak­ke­lijk het dub­be­le zijn. Wie er­bij wil zijn, kan dus be­ter op tijd ko­men, want vol is vol.”

Wat be­zoe­kers dan pre­cies mo­gen ver­wach­ten van het Hal­lyu Wa­ve fes­ti­val? “Na­tuur­lijk staat er van al­les ge­pland rond K-Pop, zo­als dans­work­shops en ka­ra­o­ke. Ver­der zal er ook een mer­chan­di­se­stand zijn waar fans spul­len van hun fa­vo­rie­te K-pop­ster­ren kun­nen ko­pen.”

Daar­naast wordt ook het meer tra­di­ti­o­ne­le Zuid-Ko­rea in de kij­ker ge­zet. “Wie wil, kan zich la­ten aan­kle­den met han­bok, dat is tra­di­ti­o­ne­le Ko­re­aan­se kle­dij van ho­ge kwa­li­teit. Daar­voor wer­ken we sa­men met het Ko­re­aans Cul­tu­reel Cen­trum. Zij le­nen ons de­ze kle­dij uit, want de stuk­ken zijn erg duur en wor­den in Zuid-Ko­rea door­gaans op maat ge­maakt.”

Ver­der kun­nen be­zoe­kers deel­ne­men aan al­ler­lei work­shops. “We or­ga­ni­se­ren tra­di­ti­o­ne­le Ko­re­aan­se spe­len, ses­sies rond han­ji

(pa­pier­kunst, red.) en kal­li­gra­fie. Er zul­len de­mon­stra­ties tae­kwon­do en Ko­re­aans wor­ste­len door­gaan en ook de drank en het eten is Ko­re­aans.”

Zo wil het fes­ti­val niet en­kel fans van Zuid-Ko­rea aan­trek­ken, maar ook be­zoe­kers voor wie het land niet meer dan een blin­de vlek op de we­reld­kaart is, in­tro­du­ce­ren in de cul­tu­re­le tra­di­ties.

Hal­lyu Wa­ve: Ka­vka, Ou­daan 14. Za­ter­dag van­af 11u. 7 eu­ro aan de kas­sa.

FOTO RR

FOTO RR

Voor bij wie K­pop geen bel­le­tje doet rin­ke­len: dit is de Zuid­Ko­re­aan­se boy­band Big Bang, door de fans tot ‘Kings of K­pop’ ge­doopt.

FOTO RR

De ben­de ach­ter het Hal­lyu Wa­ve fes­ti­val.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.