Rumst: 59,5% “Con­text van bui­ten­ge­woon on­der­wijs”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News -

Met 59,5% vroeg­tij­di­ge school­ver­la­ters zit de ge­meen­te Rumst een flink stuk bo­ven het Ant­werps (13,5%) en Vlaams (11%) ge­mid­del­de. Het gaat om 22 leer­lin­gen op een to­taal van 37. Het aan­tal is ge­ste­gen te­gen­over de 53,8% in het school­jaar 2013­2014, maar ge­daald ten op­zich­te van de 60,2% in 2011­2012. “In Rumst heb­ben we maar één se­cun­dai­re school, Groen­laar, een GO!­school voor bij­zon­der on­der­wijs”, zegt Ni­ki Dens, N­VA­sche­pen van On­der­wijs. “De­ze ho­ge cij­fers moe­ten we dan ook in de con­text zien van de bij­zon­de­re pro­ble­ma­tiek van de leer­lin­gen van Groen­laar. Je kunt die cij­fers dus niet ver­ge­lij­ken met die van re­gu­lie­re scho­len. De school zelf valt al­les­zins niets te ver­wij­ten, want de leer­krach­ten wer­ken zeer hard en zeer goed. Om­dat ze zo goed werk le­ve­ren, heeft het mi­nis­te­rie 9 mil­joen eu­ro ge­ïn­ves­teerd in nieu­we school­ge­bou­wen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.