“Geef ho­ge­re pre­mie aan men­sen die voor zie­ke zor­gen”

Pal­li­a­tie­ve en me­di­sche ver­lo­ven ne­men toe, Ant­werps CD&V-par­le­ments­lid Na­hi­ma Lan­jri heeft voor­stel

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News -

Steeds meer men­sen ne­men pal­li­a­tief of me­disch ver­lof om voor een zie­ke te zor­gen. Maar ze­ker voor pal­li­a­tie­ve ver­lo­ven is een ho­ge­re uit­ke­ring no­dig, vindt Na­hi­ma Lan­jri.

Het Ant­werp­se CD&V-par­le­ments­lid heeft een wets­voor­stel in voor­be­rei­ding om de uit­ke­rin­gen op te trek­ken voor men­sen die ver­lof wil­len ne­men om een ster­ven­de dier­ba­re bij te staan. “Dat kan ge­du­ren­de drie maan­den. Vroe­ger maar twee, maar mi­nis­ter Kris Pee­ters heeft de ter­mijn ver­lengd”, zegt ze. “Je kunt het vol­tijds of deel­tijds doen. Het is een vorm van loop­baan­on­der­bre­king, waar­voor je 735 eu­ro net­to per maand krijgt. Voor al­leen­staan­de ou­ders met kin­de­ren is dat re­cent al op­ge­trok­ken tot 1.015 eu­ro. Mijn voor­stel is om het voor ie­der­een op te trek­ken tot de Eu­ro­pe­se ar­moe­de­drem­pel van 1.115 eu­ro en voor al­leen­staan­de ou­ders met kin­de­ren zelfs tot 1.338 eu­ro.”

Ook zui­ver eco­no­misch be­ke­ken maak je als maat­schap­pij winst met een gun­sti­ge­re re­ge­ling. “Als men­sen het zich niet kun­nen per­mit­te­ren om thuis te blij­ven voor man­tel­zorg moet pro­fes­si­o­ne­le hulp wor­den in­ge­scha­keld of moet de ter­mi­naal zie­ke naar een zie­ken­huis of een an­de­re in­stel­ling. Dat kost de sa­men­le­ving nog een pak meer”, zegt Lan­jri.

Emo­ti­o­ne­le waar­de

Maar de be­lang­rijk­ste winst is na­tuur­lijk van so­ci­a­le aard. “Voor de­ge­ne die ster­ven­de is, kan de bij­stand van on­schat­ba­re waar­de zijn, zo­wel op emo­ti­o­neel als op prak­tisch en me­disch vlak. Ik heb zelf ook mijn werk als ge­meen­te­raads­lid tij­de­lijk stil­ge­legd om meer bij mijn zie­ke moe­der te zijn. Ik had geen pre­mie aan­ge­vraagd. Mijn zus had wel pal­li­a­tief ver­lof aan­ge­vraagd en we wa­ren al­le­bei heel blij dat we het ge­daan had­den. Zo­iets zou niet mo­gen af­han­gen van fi­nan­ci­ë­le om­stan­dig­he­den.”

Heel hoog zal de kost­prijs niet op­lo­pen. In de eer­ste helft van dit jaar heb­ben ge­mid­deld 334 men­sen per maand pal­li­a­tief ver­lof ge­vraagd. Over heel het jaar be­re­kend komt dat neer op zo’n twee­dui­zend. “Dat is veel en niet veel”, zegt Lan­jri. “Het is een stij­ging met 16% te­gen­over 2016, toen het ge­mid­del­de op 281 per maand lag. Maar het kan on­ge­twij­feld nog be­ter. Bij de Pal­li­a­tie­ve Hulp Antwerpen, die co­ör­di­na­tie en on­der­steu­ning doet voor de 761.000 in­wo­ners van Antwerpen en de rand­ge­meen­ten, bot­sen ze ge­re­geld op schrij­nen­de ge­val­len van men­sen die pal­li­a­tief ver­lof zou­den wil­len ne­men, maar het zich niet kun­nen ver­oor­lo­ven.”

Voor een deel over­lap­pen de pal­li­a­tie­ve ver­lo­ven met de ver­lo­ven voor me­di­sche bij­stand – er zijn drie the­ma­ti­sche ver­lo­ven mo­ge­lijk, het der­de is het ou­der­schaps­ver­lof. “Je kunt tot een vol jaar ver­lof ne­men om voor een zwaar ziek fa­mi­lie­lid te zor­gen”, zegt Lan­jri. “Ook daar is trou­wens een lich­te stij­ging met 17.513 aan­vra­gen dit jaar te­gen­over 16.382 vo­rig jaar. Er is dui­de­lijk be­hoef­te aan de­ze vorm van on­der­steu­ning.”

Blij met wat er is

Ti­ne De Vlie­ger, co­ör­di­na­tor voor Pal­li­a­tie­ve Hulp Antwerpen, hoopt dat het voor­stel van Na­hi­ma Lan­jri wet wordt. “Het is wel zo dat er in an­de­re lan­den he­le­maal in niks is voor­zien voor pal­li­a­tie­ve be­ge­lei­ding thuis door dier­ba­ren. We zijn al blij met wat we heb­ben. Maar voor men­sen die het niet breed heb­ben, is de te­ge­moet­ko­ming echt te laag. Het is een heel las­ti­ge si­tu­a­tie als je voor een ou­der zou wil­len zor­gen in diens laat­ste da­gen, maar het geld van je werk te hard no­dig hebt.”

FOTO BELGA

Na­hi­ma Lan­jri: “Pre­mies op­trek­ken tot 1.115 eu­ro.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.