Ont­wik­ke­ling kan­ker­cel in kaart ge­bracht

Bel­gen for­ce­ren door­braak in strijd te­gen huid­kan­ker

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News -

On­der­zoe­kers aan de KU Leu­ven zijn een stap dich­ter bij een be­han­de­ling te­gen de agres­sief­ste vorm van huid­kan­ker. Ze zijn er­in ge­slaagd de he­le ont­wik­ke­ling van kwaad­aar­di­ge huid­cel­len te si­mu­le­ren bij een muis.

Elk jaar krij­gen 35.000 Bel­gen het te ho­ren: “U heeft huid­kan­ker.” Zo’n 900 Bel­gen over­lij­den jaar­lijks aan de ziek­te. Een team van Bel­gi­sche en bui­ten­land­se on­der­zoe­kers is nu een stap dich­ter bij een be­strij­ding van de agres­sief­ste vorm van huid­kan­ker. Ze heb­ben de ont­wik­ke­ling van me­la­no­men – dat zijn kwaad­aar­di­ge huid­cel­len – in een muis heel pre­cies kun­nen na­boot­sen. “Dat heeft als voor­deel dat we de aan­doe­ning tot in het klein­ste de­tail kun­nen on­der­zoe­ken. We heb­ben toe­gang tot elk sta­di­um van de kan­ker. Door de­ze ken­nis kun­nen art­sen de kan­ker in een vroeg sta­di­um her­ken­nen, de ont­wik­ke­ling op­vol­gen en zo nauw­keu­rig na­gaan welk mid­del het best de kan­ker af­remt of op ter­mijn mis­schien zelfs kan uit­roei­en”, zegt Da­vid Nitt­ner van het VIB-Cen­trum voor Kan­ker­bi­o­lo­gie aan de VIB-KU Leu­ven.

Dat wordt de vol­gen­de uit­da­ging: pre­cies dat mid­del vin­den dat de cel­de­ling van kan­ker­cel­len kan stop­pen of kwaad­aar­di­ge cel­len kan uit­scha­ke­len. De ont­dek­king van het team aan de VIB-KU Leu­ven kan dat on­der­zoek ver­snel­len. Al kan het nog zo’n tien tot twin­tig jaar du­ren voor on­der­zoe­kers een doel­tref­fend mid­del vin­den.

De Ho­ge Ge­zond­heids­raad (HGR) wil­de in ju­ni van dit jaar nog een to­taal­ver­bod op zon­ne­ban­ken. Want al van­af één zon­ne­beurt ver­hoogt de kans op huid­kan­ker en de ont­wik­ke­ling van me­la­no­men. Vol­gens de be­vra­ging van de raad gaan jaar­lijks één mil­joen Bel­gen min­stens één keer on­der de zon­ne­bank. De on­der­zoe­kers aan de VIBKU Leu­ven heb­ben nu nog een ar­gu­ment om het af te ra­den. “We heb­ben voor het eerst kun­nen aan­to­nen waar de oor­sprong van een me­la­noom zit. De cel­len, me­la­no­cy­ten ge­naamd, dra­gen ei­gen­lijk bij tot het aan­ma­ken van pig­ment. Ze zit­ten vlak on­der de op­per­huid. En dat maakt dui­de­lijk hoe be­lang­rijk het is om je gron­dig in te sme­ren”, zegt Jean-Chris­top­he Ma­ri­ne, di­rec­teur van het kan­ker­in­sti­tuut dat het on­der­zoek deed. Art­sen zou­den door de­ze vondst kan­kers op ter­mijn in een vroe­ger sta­di­um moe­ten kun­nen op­spo­ren.

Gron­dig in­sme­ren is ont­zet­tend be­lang­rijk.

FOTO GETTY IMAGES

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.