Zorg­cen­trum, crè­che en sport­hal ver­rij­zen in Ho­boken

Nieuw­bouw­pro­ject, met to­ren van 54 me­ter hoog, zorgt voor wre­vel bij PV­DA+

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Antwerpen - JAN STASSIJNS

In buurt de Zwaan­tjes in Ho­boken, op de hoek van de Sint­Ber­nardse­steen­weg en de Kruger­straat, komt bin­nen­kort een groot nieuw­bouw­pro­ject. Toch is er ook kri­tiek, on­der meer op de to­ren van zes­tien bouw­la­gen hoog.

Het nieuw­bouw­pro­ject om­vat on­der meer de bouw van een woon­zorg­cen­trum met 123 ka­mers, een lo­kaal dien­sten­cen­trum, vijf­tig as­sis­ten­tie­wo­nin­gen en een sport­hal van 407 vier­kan­te me­ter die zo­wel door de na­bij­ge­le­gen school als door de buurt ge­bruikt kan wor­den. Op de hoek van de Sint-Ber­nardse­steen­weg en de Kruger­straat komt een open plein dat om­ringd wordt door een ge­bouw met zes bouw­la­gen en een woon­to­ren van zes­tien bouw­la­gen, of 54 me­ter hoog. Het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en sche­pe­nen keur­de daar­voor de ste­den­bouw­kun­di­ge vergunning goed. Eer­der werd al een an­de­re bouw­ver­gun­ning toe­ge­kend voor de bouw van een ap­par­te­ments­ge­bouw en een kin­der­dag­ver­blijf aan de over­zij­de van de Kruger­straat. Aan­ne­min­gen Jans­sen uit Geel, die het pro­ject in­dien­de, plant bin­nen­kort een aan­vraag voor nog een an­der, aan­slui­tend per­ceel, met het oog op een uit­brei­ding van het woon­zorg­cen­trum en een ca­pa­ci­teits­uit­brei­ding van ba­sis­school De Mo­len.

“Het gaat dus om een deel­pro­ject dat uit ver­schil­len­de fa­ses be­staat in de buurt van de Zwaan­tjes”, zegt Ant­werps sche­pen van Ruim­te­lij­ke Or­de­ning Rob Van De Vel­de (N-VA). “In die buurt is een ge­brek aan klas­lo­ka­len, kwa­li­ta­tie­ve woon­plek­ken voor de buurt en voor se­ni­o­ren en kin­der­op­vang­plaat­sen. Ook een sport­hal heeft de­ze wijk nog niet. Dat wordt met dit pro­ject, dat al vier jaar aan­sleept, in één klap weg­ge­werkt. Bo­ven­dien wordt er met een fi­nan­ci­ë­le bij­dra­ge van de bouw­heer voor de aan­leg van een park ge­zorgd. Er wordt ook in elf so­ci­a­le wo­nin­gen voor­zien en voor het ge­bouw moet de bouw­heer een plein aan­leg­gen en wordt die le­lij­ke hoek ein­de­lijk weg­ge­werkt.”

On­gun­stig ad­vies

Toch is er ook kri­tiek op het nieuw­bouw­pro­ject. PV­DA+ wijst on­der meer op het ne­ga­tie­ve ad­vies van zo­wel de ste­den­bouw­kun­di­ge amb­te­naar, de Ge­coro (Ge­meen­te­lij­ke Com­mis­sie voor Ruim­te­lij­ke Or­de­ning), de brand­weer en de wel­stands­com­mis­sie. Vol­gens de ste­den­bouw­kun­dig amb­te­naar over­schrijdt het vo­lu­me van de ge­bou­wen de draag­kracht van de wijk en is de pro­ce­du­re ‘hoog­bouw’ niet cor­rect ver­lo­pen. “Waar­om vra­gen we nog ad­vies aan Ge­coro of de ste­den­bouw­kun­dig amb­te­naar als dat toch zo­maar aan de kant ge­zet wordt”, zegt Mie Bran­ders, PV­DA-ge­meen­te­raads­lid. “Een to­ren met zes­tien bouw­la­gen is hal­lu­ci­nant. Het le­vert geen ex­tra bij­dra­ge aan de ge­meen­schap, en­kel een ver­hoog­de winst­mar­ge voor de bouw­heer. Zo’n hoog­bouw komt de wijk niet ten goe­de. Er zijn ook be­zwa­ren uit de buurt, die door de to­ren let­ter­lijk in de scha­duw ko­men te staan.”

Sche­pen van de Vel­de re­a­geert: “Het ont­werp is aan­ge­past om aan de ver­eis­ten van de brand­weer te vol­doen. Door op de­ze plek hoog­bouw toe te la­ten – iets wat je op die hoek in een rui­me­re con­text moet zien dan de di­rec­te buurt – ver­mij­den we op an­de­re lo­ca­ties in de buurt der­ge­lij­ke voor­zie­nin­gen te moe­ten bou­wen. Ik vraag me af of PV­DA+ wel be­seft dat het pleit te­gen het weg­wer­ken van te­kor­ten voor ou­de­ren om kwa­li­ta­tief te wo­nen en te­gen crè­ches, klas­lo­ka­len en een sport­hal. Bo­ven­dien blijkt uit een on­der­zoek uit­ge­voerd door La­bo XX dat ver­dich­ting in de­ze buurt aan­ge­we­zen is. Dat wil zeg­gen dat de draag­kracht hier vol­doen­de groot is om vo­lu­me bij te bou­wen. En nog­maals, als je niet kiest voor hoog­bouw zal je an­de­re plek­ken in de buurt moe­ten aan­snij­den om die gro­te te­kor­ten aan pu­blie­ke voor­zie­nin­gen weg te wer­ken.”

FOTO ROBBIE DEPUYDT

De ste­den­bouw­kun­di­ge vergunning voor een pro­ject op de hoek van de Sint­Ber­nardse­steen­weg en de Kruger­straat is goed­ge­keurd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.