1,4 mil­joen eu­ro voor Ant­werp­se BSO, BUSO en TSO

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Antwerpen -

On­der­wijs

Vlaams mi­nis­ter van On­der­wijs Hil­de Cre­vits (CD&V) in­ves­teert 5 mil­joen eu­ro ex­tra wer­kings­mid­de­len in be­roeps- en tech­ni­sche scho­len. De mid­de­len zijn be­doeld voor di­dac­tisch ma­te­ri­aal. Het gaat om gro­te­re in­ves­te­rin­gen in het ma­chi­ne­park of de keu­ken­in­fra­struc­tuur van STEM-scho­len, zo­als zaag- of frees­ma­chi­nes, la­bo-in­fra­struc­tuur, for­nui­zen, een hef­brug...

Ruim 1,4 mil­joen eu­ro vloeit naar hon­derd scho­len in de pro­vin­cie Antwerpen, waar 19.500 leer­lin­gen school­lo­pen. Op ba­sis van het aan­tal leer­lin­gen wordt er per leer­ling 72,24 eu­ro ex­tra wer­kings­mid­de­len toe­ge­kend.

“Met de ex­tra mid­de­len kun­nen tech­ni­sche en be­roeps­ge­o­ri­ën­teer­de scho­len bij­ko­mend in­ves­te­ren in duur­za­me ap­pa­ra­tuur”, zegt Vlaams mi­nis­ter van On­der­wijs Hil­de Cre­vits. “De­ze scho­len zul­len nu nog krach­ti­ger kun­nen in­zet­ten op een kwa­li­ta­tief, ar­beids­markt­ge­richt stu­die­aan­bod met een hoog STEM-ge­hal­te. Ook voor de Ant­werp­se scho­len die het stu­die­ge­bied voeding aan­bie­den, zorgt dit voor ex­tra in­ves­te­rings­kan­sen. Door te kun­nen in­ves­te­ren in tech­no­lo­gi­sche uit­rus­ting, die ook op de ar­beids­markt ge­bruikt wordt, zul­len scho­len hun leer­lin­gen vlot naar die ar­beids­markt kun­nen toe­lei­den. Dit zal niet al­leen zor­gen voor een glo­ba­le ver­ster­king van de school zelf, een ste­vi­ge­re band tus­sen school en be­drijf, maar ook en voor­al voor be­te­re op­lei­din­gen voor on­ze leer­lin­gen.”

CARO­LIEN BROOT­HAERTS Juf van win­nen­de klas wed­strijd ‘Eer­ste Klas­je’ “Dat on­ze leer­lin­gen nu naar de Ef­te­ling mo­gen, is schit­te­rend. Ze vor­men zo’n hech­te groep. Dit heb­ben ze ver­diend.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.