Nieu­we coach moet keu­zes ma­ken

Hein Van­hae­ze­brou­ck wil­de wei­nig prijs­ge­ven over zijn tactiek of zijn ba­sis­elf­tal, maar gaf toch een paar be­lang­rij­ke in­di­ca­ties over en­ke­le kno­pen die hij moet door­hak­ken.

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport -

Kums of Trebel

“Bij Gent wou ik Trebel ooit als ver­van­ger van Kums, maar ze kun­nen ze­ker per­fect sa­men spe­len. Al zul­len er ook mat­chen zijn waar­in we zul­len ro­te­ren met gro­te na­men. Of Kums nog de­zelf­de is als bij Gent? Hij is zo­als al­le an­de­re voet­bal­lers. Hij heeft een tijd­lang min­der wed­strij­den ge­speeld en dan mis je wat rit­me. Maar ik ben er ze­ker van dat het goed komt.”

Dendon­c­ker ach­ter­aan of voor­aan

“Le­an­der kan veel meer dan jul­lie den­ken. Ach­ter­aan, de­fen­sie­ve mid­den­vel­der, of­fen­sie­ve mid­den­vel­der... Hij scoor­de vo­rig jaar te­gen Man Uni­ted, hè. Hij is erg in­tel­li­gent en past zich ge­mak­ke­lijk aan. Le­an­der kun­nen we uit­spe­len op meer­de­re po­si­ties. Hij kan al­les.”

Han­ni of Stan­ciu

“Het doet mij pijn als de fans één spe­ler uit­flui­ten zo­als ze on­langs de­den met Han­ni. Dat heb ik hen ook ge­zegd en So­fi­a­ne blijft mijn ka­pi­tein. Ze mo­gen mij vi­se­ren, ons spel even­tu­eel, maar niet één spe­ler. Bij Gent ge­beur­de dat ook met Ne­to en Ra­fin­ha, la­ter rie­pen de sup­por­ters om hun te­rug­keer. Maar het is aan ons om te ver­mij­den dat het ge­beurt. Ook Stan­ciu moet het voet­bal­ple­zier te­rug­vin­den, maar ik kan ze niet al­le­maal op­stel­len, an­ders spe­len we met 17.”

Harbaoui, Teo of Be­ric

“Het zijn drie ver­schil­len­de pro­fie­len. Harbaoui is heel sterk in de box. Daar hoort hij bij de bes­te spit­sen van het land, Be­ric is meer ie­mand die in de ruim­te kan dui­ken. De bes­te zal spe­len. Af­han­ke­lijk van het soort wed­strij­den ook.”

Sels of Boeckx

“Ik heb zo mijn idee wie er moet spe­len, maar dat zul­len jul­lie mor­gen (van­daag, red.) wel zien.”

(jug)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.