Brits fe­no­meen Pid­cock start za­ter­dag veld­rit­sei­zoen

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport -

Tom Pid­cock be­gint za­ter­dag aan zijn veld­rit­sei­zoen. De nu al il­lus­te­re 18-ja­ri­ge Brit komt zo­wel in Krui­be­ke als een dag la­ter in Zon­ho­ven aan de start. Het wordt voor de veel­vou­di­ge we­reld­kam­pi­oen bij de ju­ni­o­res zijn de­buut voor de be­lof­ten­ploeg van Sven Nys. Pid­cock is nu al een fe­no­meen. Vo­rig jaar werd hij zo­wel Eu­ro­pees als we­reld­kam­pi­oen veld­rij­den bij de ju­ni­o­res, af­ge­lo­pen maand werd hij we­reld­kam­pi­oen tijd­rij­den op de weg bij de ju­ni­o­res. Pid­cock geldt als wel­licht het groot­ste wie­ler­ta­lent in zijn leef­tijds­ca­te­go­rie. (wvo)

De nieuw ver­ko­zen UCI-voor­zit­ter

Da­vid Lap­par­tient geeft in een in­ter­view met Spor­za geeft aan dat hij het ge­bruik van cor­tiso­ne stren­ger wil re­gu­le­ren. Van­af 2019 wil hij ren­ners die het pro­duct ge­brui­ken vijf­tien da­gen uit com­pe­ti­tie ha­len. “Niet als sanc­tie, wel om ge­zond­heids­re­de­nen”, al­dus Lap­par­tient. Op dit mo­ment moe­ten ren­ners al acht da­gen aan de kant blij­ven van de UCI, maar de hui­di­ge re­gel­ge­ving is voor­al een on­door­gron­de­lijk klu­wen. Voor cor­tiso­ne­ge­bruik in com­pe­ti­tie is of­fi­ci­eel een me­disch at­test no­dig, een zo­ge­naamd TUE, maar niet wan­neer het pro­duct ‘lo­kaal’ is toe­ge­diend met een zalf, puf­fer of een in­jec­tie in het ge­wricht. Een to­taal­ver­bod op cor­tiso­ne ligt moei­lijk om­dat dit de be­voegd­heid is van an­ti­do­ping­agent­schap WADA en om­dat niet ie­der­een in het wiel­ren­nen dat een goe­de zaak zou vin­den. (jp­dv) *** Fre­de­rik Veu­che­len rijdt zijn al­ler­laat­ste wed­strijd in de Slui­tings­prijs Put­te-Ka­pel­len. Veu­che­len was veer­tien jaar be­roeps­ren­ner en won in 2006 Dwars door Vlaan­de­ren. (wvo) *** Ta­lent Jasper Phi­lip­sen rijdt in 2018 voor Axe­on Ha­gens Ber­man, de Ame­ri­kaan­se wie­ler­ploeg van Axel Mer­ckx. Phi­lip­sen komt over van het BMC De­vel­op­ment Team, dat op het ein­de van het jaar op­ge­doekt wordt.

(b)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.