Dia­mant­cam­pag­ne is spe­ci­aal voor u ont­wor­pen

‘In Antwerp we speak dia­mond’

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad -

Van ok­to­ber tot aan de ope­ning van mu­se­um DIVA in mei zal u niet naast dia­man­ten kun­nen kij­ken. Van koek­jes en pra­li­nes tot ex­po­si­ties: al­les staat in het te­ken van de cam­pag­ne ‘In Antwerp We Speak Dia­mond’.

De slo­gan is dui­de­lijk: ‘Wij’ spre­ken dia­mant. De cam­pag­ne, ge­richt op Ant­wer­pe­naars, telt via tal van eve­ne­men­ten af naar de ope­ning van het DIVA-mu­se­um in mei. “We mo­gen fier zijn op de ti­tel

Dia­mond Ca­pi­tal, hoofd­stad van de dia­mant”, zegt San­dy Ceulemans van de stad Antwerpen. “Een ti­tel die we al 570 jaar dra­gen.” Dat be­wijst een do­cu­ment uit 1447 waar­op de bur­ge­mees­ter de han­del in val­se edel­ste­nen ver­biedt. Dat do­cu­ment is van­af dins­dag te zien in het Felixar­chief.

Woens­dag opent in het MAS de ten­toon­stel­ling Schit­te­rend Ver­lan­gen, over de link tus­sen dia­man­ten en het ver­lan­gen naar macht, lief­de, sta­tus en een ho­ger be­staan. Uw krant geeft u mor­gen een uit­ge­brei­de voor­uit­blik.

Er komt ook nog een fo­to­ten­toon­stel­ling, streetart, dia­mant­wan­de­lin­gen en een in­ter­ac­tie­ve zoek­tocht voor 18- tot 35-ja­ri­gen, met als hoofd­prijs een feest voor hon­derd men­sen in de Stads­brou­we­rij.

Wie een event of een ex­po rond dia­mant be­zoekt, krijgt van de stad ‘Dia­man­ten Mun­ten’. Daar­mee kan u in het MAS of in de Stads­feest­zaal met een mun­ten­au­to­maat spe­len voor een gad­get of een dia­mant van een kwart ka­raat.

Phi­lip’s Bis­cuits heeft spe­ci­a­le Ant­werp­se hand­jes ge­maakt met daar­op een dia­mant, een blin­kend maar zacht snoep­je van ge­la­ti­ne. En cho­co­la­tier Goos­sens laat zijn cho­co­la­de pra­li­nes schit­te­ren met fij­ne sui­ker­kris­tal­len.

Voor de­ze cam­pag­ne liet de stad af­fi­ches druk­ken met dia­mant­stof. Een paar er­van schenkt ze weg via haar Fa­ce­book­pa­gi­na.

FOTO RR

De hand­jes met ‘dia­man­tje’, in een doos­je met de Ant­werp­se sky­li­ne ge­vat in een dia­mant van ont­werp­ster Alexan­dra Gram.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.