Bond Be­ter Leef­mi­li­eu: “Ca­pa­ci­teits­uit­brei­ding is nut­te­loos”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad -

De nieu­we ver­bran­dings­oven zal een ca­pa­ci­teit heb­ben van 190.000 ton per jaar, de hui­di­ge in­stal­la­tie ver­werkt jaar­lijks on­ge­veer 140.000 ton. Vol­gens Bond Be­ter Leef­mi­li­eu heeft zo’n ca­pa­ci­teits­uit­brei­ding en de in­ves­te­ring die daar­aan vast hangt geen zin. “Vo­rig jaar werd een nieuw uit­voe­rings­plan huis­hou­de­lijk af­val en ge­lijk­aar­dig be­drijfs­af­val van OVAM goed­ge­keurd. Daar­in staat dat de hoe­veel­heid res­taf­val per bur­ger te­gen 2022 moet da­len van 157 naar 141 ki­lo­gram. Het ver­ge­lijk­ba­re res­taf­val van be­drij­ven moet da­len met 15%. In to­taal be­re­ke­nen we dat het res­taf­val van be­drij­ven en huis­hou­dens dus moet min­de­ren met on­ge­veer 195.000 ton te­gen 2022, wat zelfs meer is dan de to­ta­le ca­pa­ci­teit van de nieu­we ver­bran­dings­oven. Ook in 2022 zou de nieu­we ver­bran­dings­oven in wer­king moe­ten zijn. De ca­pa­ci­teit moet dus da­len. Wij zien, met de cij­fers in het ach­ter­hoofd, niet in waar­om er een nieu­we ver­bran­dings­oven moet ge­bouwd wor­den met meer ca­pa­ci­teit”, zegt Olivier Deys, be­leids­me­de­wer­ker bij Bond Be­ter Leef­mi­li­eu.

Ze­ro Was­te De nieu­we ver­bran­dings­oven zou wel min­der ver­vui­lend zijn dan de hui­di­ge. “Toch moet de na­druk lig­gen op het her­ge­brui­ken van ma­te­ri­a­len en niet op het ver­bran­den er­van. De ne­ga­tie­ve ef­fec­ten van de ver­bran­ding blij­ven gro­ter. In plaats van 175 mil­joen eu­ro te in­ves­te­ren in een ver­bran­dings­oven, zou de in­ter­com­mu­na­le be­ter ra­di­caal in­zet­ten op het ver­min­de­ren van de hoe­veel­heid res­taf­val. Veel ste­den in Eu­ro­pa heb­ben zich al aan­ge­slo­ten bij het idee van ze­ro was­te. Er ligt een enor­me kans voor Antwerpen en om­lig­gen­de ge­meen­ten om die voor­trek­kers­rol in de cir­cu­lai­re eco­no­mie op te ne­men”, klinkt het nog bij de Bond Be­ter Leef­mi­li­eu.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.