Agen­ten nooit ge­briefd over match Ma­rok­ko

Zand­ho­vens kop­pel in zak en as na plun­de­ring en dief­stal

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Stadskrant - KRISTIN MATTHYSSEN, BEL­GA

Er is ste­vig ge­blun­derd. Dat is de con­clu­sie van meer­de­re Brus­sel­se po­li­tie­bron­nen na de rel­len van za­ter­dag­avond. Vol­gens hen was de WK-kwa­li­fi­ca­tie­wed­strijd tus­sen Ivoor­kust en Ma­rok­ko nooit ge­meld aan de po­li­tie­men­sen: niet op de brie­fing, niet op het ter­rein. “Ver­ge­ten, of nooit ge­we­ten”, klinkt het. “Ge­zien het gro­te aan­tal in­wo­ners van Ma­rok­kaan­se ori­gi­ne in Brus­sel zijn twee pe­lo­tons ex­tra bij zo’n match geen over­bo­di­ge luxe. In de plaats daar­van moesten we het zelfs met een pe­lo­ton agen­ten min­der doen.”

Twee da­gen na de zwa­re rel­len in Brus­sel zit de schrik er nog goed in bij de han­de­laars. Frie­da De Kerf van Ga­le­ries du Meu­ble in de Mauri­ce Le­mon­nier­laan staart een beet­je on­we­zen­lijk naar de ka­pot­te eta­la­ges. Meer­de­re Brus­sel­se po­li­tie­bron­nen be­we­ren on­der­tus­sen dat er flink ge­blun­derd is bij de korps­lei­ding.

Frie­da De Kerf en Paul Stu­lens, voor­zit­ter en ge­meen­te­raads­lid voor Vlaams Be­lang in Zand­ho­ven, heb­ben al twin­tig jaar een LAT-re­la­tie. Op week­da­gen woont hij in Zand­ho­ven, in het week­end bij Frie­da in Hal­le, bij Brus­sel. Gis­te­ren stond hij zijn part­ner nog bij in de dicht­ge­tim­mer­de en ge­plun­der­de zaak in de Mauri­ce Le­mon­nier­laan, waar de he­le dag re­por­ters, po­li­tie en be­vei­li­gings­dien­sten bin­nen en bui­ten lie­pen. Zijn stem klinkt ver­moeid, want sinds za­ter­dag heeft Stu­lens slechts en­ke­le uren ge­sla­pen.

“Cra­pu­leus ge­han­deld”

In het VRT-jour­naal haal­de Stu­lens fel uit naar de po­li­tie, die door niet in te grij­pen vol­gens hem even cra­pu­leus ge­han­deld had als de plun­de­raars. “Ik heb mijn woor­den in het heetst van de strijd on­ge­luk­kig ge­for­mu­leerd. Ik be­doel­de de chef van de po­li­tie die de richt­lijn had ge­ge­ven om niet in te grij­pen, niet de agen­ten zelf. Op ver­schil­len­de vi­deo­film­pjes is te zien hoe in een half­uur onze zaak werd ver­nield en de ma­tras­sen en kus­sens naar bui­ten wer­den ge­sleurd.”

“Ik wil die ge­meen­schap niet over één kam sche­ren”, zegt Stu­lens. “Nour Ed­di­ne Laya­chi, de Ma­rok­kaan­se voor­zit­ter van de han­de­laars­ver­e­ni­ging, heeft ons enorm ge­hol­pen. Hij heeft voor ons kof­fie ge­zet en heeft hou­ten pa­ne­len ge­haald om onze eta­la­ge dicht te tim­me­ren. Woens­dag is er een ver­ga­de­ring in het stad­huis. Wij heb­ben Nour Ed­di­ne mee uit­ge­no­digd en ook Ali van de nacht­win­kel. Hij is zwaar ge­trau­ma­ti­seerd. Hij stond in zijn win­kel toen al­les ge­beur­de. De au­to van zijn vrouw werd voor zijn ogen ver­nield.”

De bur­ge­mees­ter was zon­dag een uur bij Paul en Frie­da. Sche­pen Le­mes­re zei gis­te­ren dat het stads­be­stuur de han­de­laars een sub­si­die wil ge­ven om zich te be­vei­li­gen en on­der­zoekt of het mo­ge­lijk is om de fran­chi­se over te ne­men van han­de­laars die een scha­de­dos­sier in­die­nen bij hun ver­ze­ke­ring.

“Er is niet al­leen de scha­de, in onze win­kel is ook veel ge­sto­len en wij heb­ben geen dief­stal­ver­ze­ke­ring. In onze wijk is die niet te be­ta­len”, zegt Stu­lens. “We moe­ten de in­ven­ta­ris nog op­ma­ken, maar het be­drag van de ont­vreem­de ma­tras­sen en kus­sens loopt in de dui­zen­den eu­ro. De bur­ge­mees­ter heeft ons ge­zegd dat de stad al­le scha­de zal be­ta­len waar de bur­gers niet voor ver­ze­kerd zijn. Ik vind dat de nor­maal­ste zaak. Brus­sel heeft ge­faald.”

Al 300 tips

Er is ste­vig ge­blun­derd. Dat is de con­clu­sie van meer­de­re Brus­sel­se po­li­tie­bron­nen. Zij wij­zen met een be­schul­di­gen­de vin­ger naar de korps­lei­ding. Vol­gens hen was de WK-kwa­li­fi­ca­tie­wed­strijd tus­sen Ivoor­kust en Ma­rok­ko nooit ge­meld aan de po­li­tie­men­sen: niet op de brie­fing, niet op het ter­rein. “Ver­ge­ten, of nooit ge­we­ten”, klinkt het. “Ge­zien het gro­te aan­tal in­wo­ners van Ma­rok­kaan­se ori­gi­ne in Brus­sel zijn twee pe­lo­tons ex­tra bij zo’n match geen over­bo­di­ge luxe. In de plaats daar­van moesten we het zelfs met een pe­lo­ton min­der doen.”

On­der­tus­sen gaat het on­der­zoek naar de rel­len on­ver­min­derd voort. Voor­lo­pig is nog nie­mand op­ge­pakt. De Brus­sel­se po­li­tie had een ge­rech­te­lij­ke tas­kfor­ce op­ge­richt en de be­vol­king op­ge­roe­pen beeld­ma­te­ri­aal te be­zor­gen, zo­dat de da­ders kun­nen wor­den ge­ï­den­ti­fi­ceerd. Tot gis­ter­avond wa­ren er al zo’n 300 tips, waar­on­der 160 mails met beeld­ma­te­ri­aal. “Er zit­ten ze­ker in­te­res­san­te beel­den tus­sen”, zegt com­mis­sa­ris Oli­vier Slos­se van de Brus­sel­se lo­ka­le po­li­tie. “Al moe­ten we ver­dach­ten al­le­maal recht­streeks kun­nen lin­ken aan be­paal­de ge­dra­gin­gen en dus kun­nen be­wij­zen dat ze za­ken be­scha­digd heb­ben.”

Bij de rel­len raak­ten 22 agen­ten ge­wond. In to­taal zijn 16 win­kels be­scha­digd of ge­plun­derd.

Frie­da De Kerf bij de ver­woes­tin­gen in de win­kel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.