Im­mi­gran­ten stu­ren ruim half mil­jard eu­ro naar thuis­land

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News -

Men­sen die in Bel­gië ver­ble­ven, heb­ben vo­rig jaar voor 514 mil­joen eu­ro geld naar het bui­ten­land ge­stuurd. Meest­al gaat het om mi­gran­ten die geld stu­ren naar hun thuis­land. De om­vang van de per­soon­lij­ke trans­fers draait al ja­ren rond de 500 mil­joen eu­ro in Bel­gië. On­ge­veer de helft van het be­drag gaat naar een an­de­re EU-lid­staat, de an­de­re helft wordt ge­trans­fe­reerd naar el­ders in de we­reld. Van­uit het bui­ten­land kwam er in 2016 on­ge­veer 72 mil­joen eu­ro Bel­gië bin­nen. Van­uit de he­le EU ver­trok vo­rig jaar voor ruim 30 mil­jard eu­ro aan per­soon­lij­ke trans­fers naar de rest van de we­reld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.