Vlog­gers hou­den an­de­re jon­ge­ren van de si­ga­ret

Cam­pag­ne zón­der lo­go Kom op te­gen Kan­ker sti­mu­leert om te stop­pen of te min­de­ren

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Stadskrant - te zien zijn. MAAI­KE FLOOR www.vlog­gers­vs­si­ga­ret­ten.be

Jon­ge­ren heb­ben het niet zo voor be­le­ren­de cam­pag­nes van de over­heid of an­de­re or­ga­ni­sa­ties. Daar­om zet Kom op te­gen Kan­ker sinds vo­rig jaar vlog­gers (vi­deo­blog­gers) in die in hun film­pjes la­ten zien wel­ke gif­ti­ge stof­fen er in een si­ga­ret zit­ten. De­ze stra­te­gie werkt.

In heel Ant­wer­pen en ook in an­de­re ste­den dui­ken de af­fi­ches van

Vlog­gers vs si­ga­ret­ten op in het straat­beeld. De cam­pag­ne is be­wust ano­niem. Ner­gens een lo­go van Kom op te­gen Kan­ker te be­speu­ren dus. Al is het wel de­ge­lijk die or­ga­ni­sa­tie die ach­ter de cam­pag­ne zit, in sa­men­wer­king met an­de­re ge­zond­heids­or­ga­ni­sa­ties en met steun van de Vlaam­se Over­heid.

“Jon­ge­ren in de pu­ber­teit voe­len een weer­stand te­gen goed­be­doel­de ad­vie­zen van ou­ders, de school of de over­heid. Daar­om wil­den we een cam­pag­ne voor en door jon­ge­ren ma­ken”, ver­telt Ma­ri­na Van den Nou­we­land van Kom op te­gen Kan­ker.

Vo­rig jaar werd de eer­ste groep vlog­gers be­na­derd om film­pjes te ma­ken. Die film­pjes ver­trek­ken van­uit een van de gif­ti­ge stof­fen die in si­ga­ret­ten zit­ten. Ma­ri­na Van den Nou­we­land: “Jon­ge­ren we­ten wel dat ro­ken on­ge­zond is en dat je er kan­ker van kunt krij­gen, maar dat is voor hen een ver­van-mijn-bed­s­how. Als je uit­legt dat er vier­dui­zend che­mi­sche stof­fen in een si­ga­ret zit­ten, waar­van de mees­te gif­tig en ze­ven­tig kan­ker­ver­wek­kend zijn, kij­ken ze daar wel van op.”

De vlog­gers la­ten aan de hand van proef­jes, beau­ty blogs of ex­pe­ri­men­ten zien wel­ke che­mi­sche stof­fen er in si­ga­ret­ten zit­ten. Vo­rig jaar spron­gen Bram en Flo­ri­an van Ba­kuna Fata­ta bij­voor­beeld half­naakt in de brand­ne­tels om te er­va­ren wat me­thaan­zuur, een stof die zo­wel in si­ga­ret­ten als in brand­ne­tels zit, met je li­chaam kan doen. Of ze dron­ken ba­si­li­cumolie, een an­de­re stof die in si­ga­ret­ten zit, om vast te stel­len dat die olie een laxe­ren­de wer­king heeft. No­ra Gha­rib, be­kend van K3 zoekt K3 en een van de hoofd­rol­spe­lers in de film Pat­ser, was ook een van de vlog­s­ters van de eer­ste cam­pag­ne.

Via Fa­ce­book wer­den vo­rig jaar zes mil­joen men­sen be­reikt. Meer dan een mil­joen be­ke­ken het eer­ste stuk­je van de com­pi­la­tie­vi­deo, hon­derd­dui­zend ke­ken het film­pje he­le­maal uit. De cam­pag­ne be­reik­te 320.000 jon­ge­ren.

Ook in ci­ne­ma

Ook in­hou­de­lijk sloeg de cam­pag­ne aan. Er kwa­men 1.150 re­ac­ties, waar­van 3% ne­ga­tief was. Jon­ge­ren ga­ven aan dat ze door de film­pjes be­ter in­za­gen hoe on­ge­zond ro­ken is. Jon­ge­ren die al rook­ten, von­den de vlogs een sti­mu­lans om te stop­pen of te min­de­ren met si­ga­ret­ten.

“Door het suc­ces heb­ben we dit jaar vier nieu­we vlog­gers ge­zocht”, zegt Ma­ri­na Van den Nou­we­land. “We be­rei­ken voor­al jon­ge­ren in het BSO, maar dat is ook de be­doe­ling om­dat het per­cen­ta­ge ro­kers daar ho­ger ligt.”

De af­fi­che­cam­pag­ne start­te vo­ri­ge week in de scho­len en op straat. Een com­pi­la­tie­film­pje zal tij­dens de kerst­va­kan­tie ook in de ci­ne­ma’s

FO­TO RR

ver­sus si­ga­ret­ten.cam­pag­ne Vlog­gerskleur­rij­ke af­fi­che van

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.