’s Mid­dags stra­teeg ge­beld, ’s avonds stond film­pje on­li­ne

Hoe spe­ci­a­list in cri­sis­com­mu­ni­ca­tie re­pu­ta­tie te­le­vi­sie­ma­ker moet red­den

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News - JESSE VAN REGENMORTEL

Van “ik weet niet waar­over dit gaat”, tot “ik ben tot in­zicht ge­ko­men”. Bart De Pauw heeft een bocht ge­maakt. Over zijn com­mu­ni­ca­tie wordt goed na­ge­dacht. Hij bel­de don­der­dag het ge­re­pu­teer­de bu­reau Why­te, ge­spe­ci­a­li­seerd in cri­sis­com­mu­ni­ca­tie. De job: de re­pu­ta­tie van De Pauw red­den. “Lo­gisch. De re­pu­ta­tie van een merk is veel geld waard en Bart De Pauw is een sterk merk”, zegt com­mu­ni­ca­tie­prof Ka­tia Se­gers.

Oké, het is geen haar­speld­bocht die Bart De Pauw neemt. Het in­zicht waar­toe hij ge­ko­men is, gaat over het “in­ti­mi­de­ren­de” ka­rak­ter van zijn “speel­se” ma­nier van doen. In de voor­waar­de­lij­ke wijs. Als ie­mand dat zo zou heb­ben aan­ge­voeld, ex­cu­seert hij zich daar­voor. Dat was de bood­schap van de schrif­te­lij­ke me­de­de­ling die hij zon­dag de we­reld in­stuur­de. Het was ove­ri­gens al de der­de keer in vier da­gen dat De Pauw het woord ex­cu­ses in de mond nam. Don­der­dag­avond deed hij dat al in zijn vi­deo­bood­schap. Al was de toon in die bood­schap heel an­ders. Toen heet­te het nog dat hij niet wist waar­over de hei­sa ging.

Vrij­dag kwam een nu­an­ce­ring. De tv-ma­ker gaf toe dat hij “flir­te­ri­ge” sms’en had ge­stuurd, wel­licht hon­der­den door­heen de ja­ren, en dat hij mo­ge­lijk “wel eens” langs ie­mands deur was ge­re­den. Het in­zicht kwam dus zon­dag, in het com­mu­ni­qué dat zijn ad­vo­caat ver­stuur­de. Geen schuld­be­ken­te­nis, maar toch. Een flau­we bocht.

Twit­ter­ac­counts

De com­mu­ni­ca­tie van Bart De Pauw is in pro­fes­si­o­ne­le han­den. Don­der­dag­mid­dag bel­de hij het Brus­sel­se bu­reau Why­te Cor­po­ra­te Af­fairs, ge­spe­ci­a­li­seerd in cri­sis­com­mu­ni­ca­tie. “We heb­ben hem aan­ge­ra­den om pro­ac­tief te han­de­len”, zegt Jo­ris Bul­teel, een van de op­rich­ters van het be­drijf. “Om­dat je als eer­ste moet spre­ken, wil je ze­ker zijn dat je ge­hoord wordt.” Meer wil hij niet kwijt over het dos­sier De Pauw.

Een be­drijf als Why­te treedt so­wie­so zo min mo­ge­lijk op de voor­grond, maar hier wil Bul­teel een en an­der ver­dui­de­lij­ken. Zo was er spra­ke van een aan­tal twit­ter­ac­counts dat de ver­de­di­ging van De Pauw op­nam, hoe­wel die ac­counts pas op­ge­maakt wa­ren, geen vol­gers had­den en niet eer­der had­den ge­tweet. Het le­ken dus val­se ac­counts. Maar Why­te ont­kent stel­lig daar iets mee te ma­ken te heb­ben. “Dat zou geen ver­stan­di­ge com­mu­ni­ca­tie zijn en het strookt niet met onze de­on­to­lo­gie”, zegt Bul­teel. Why­te heeft zelf ook een re­pu­ta­tie hoog te hou­den. Het kreeg Eu­ro­pe­se on­der­schei­din­gen en heeft klan­ten als AB In­bev en Ikea.

Sym­pa­thie op­wek­ken

Ka­tia Se­gers, pro­fes­sor com­mu­ni­ca­tie­we­ten­schap­pen aan de VUB, vindt het niet ver­won­der­lijk dat Bart De Pauw een bu­reau als dit in­huurt. “Re­pu­ta­tiema­na­ge­ment is vi­taal voor het over­le­ven van be­drij­ven”, zegt ze. “Om­dat hun re­pu­ta­tie een fi­nan­ci­ë­le waar­de ver­te­gen­woor­digt. Dus is het on­ge­lo­fe­lijk be­lang­rijk om die re­pu­ta­tie hoog te hou­den. En Bart De Pauw ís een merk, hè.”

“Bij cri­sis­com­mu­ni­ca­tie is vuist­re­gel één dat je als eer­ste com­mu­ni­ceert, de lei­ding neemt. Je ziet waar­om. Door zelf de toon te zet­ten, heeft De Pauw heel wat sym­pa­thie op­ge­wekt. Wees de eer­ste, wees eer­lijk en mi­ni­ma­li­seer niets: dat is het ad­vies. Die mi­ni­ma­li­se­ren­de toon in zijn vi­deo­bood­schap was dus min­der goed. Daar heeft De Pauw niet goed ge­luis­terd. Of hij is niet goed ge­ad­vi­seerd.”

Het in­zicht van De Pauw komt drie da­gen te laat, vindt ook com­mu­ni­ca­tie­spe­ci­a­list Fons Van Dy­ck. “Al is het niet on­ge­woon in een zaak als de­ze dat de com­mu­ni­ca­tie­stra­te­gie evo­lu­eert. Het kamp-De Pauw be­staat uit drie par­tij­en. De Pauw zelf, zijn ad­vo­caat en zijn com­mu­ni­ca­tie­ad­vi­seur. En ze zijn het niet nood­za­ke­lijk al­tijd eens over de stra­te­gie. De com­mu­ni­ca­tie­stra­teeg zal ad­vi­se­ren om snel en open te spre­ken, de ad­vo­caat zal heel voor­zich­tig wil­len zijn. Om­dat el­ke ver­kla­ring te­gen je ge­bruikt kan wor­den in de recht­bank. Al­leen wordt een pro­ces van­daag niet al­leen in de recht­bank ge­voerd, maar eer­der al op het pu­blie­ke forum. Dus is com­mu­ni­ca­tie­ad­vies net zo be­lang­rijk als ju­ri­disch ad­vies.”

Ove­ri­gens is het ook niet goed­koop. Met een paar hon­derd eu­ro spring je niet ver, zegt Van Dy­ck. “Com­mu­ni­ca­tie­stra­te­gen han­te­ren dag­ta­rie­ven van 1.000 eu­ro en meer. Niet de ta­rie­ven van een top­ad­vo­caat, maar het komt wel in de buurt.”

JO­RIS BUL­TEEL

Com­mu­ni­ca­tie­bu­reau Why­te “We heb­ben hem aan­ge­ra­den om pro­ac­tief te han­de­len. Om­dat je als eer­ste moet spre­ken, wil je ze­ker zijn dat je ge­hoord wordt.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.