Ge­zocht: clowns voor 80.000 zie­ke kin­de­ren

AME­RI­KAAN­SE STICH­TER CLI­NI­CLOWNS KOMT MEE RE­KRU­TE­REN

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Stadskrant -

Elk jaar krij­gen in ons land 22.000 zie­ke kin­de­ren be­zoek van een cli­ni­clown. Dat zijn er heel wat, maar ei­gen­lijk zijn er 80.000 aan­vra­gen. En dus haal­de Cli­ni­clowns Bel­gië de ‘va­der’ en op­rich­ter van al­le cli­ni­clowns naar ons land, om een week lang mee nieu­we clowns pro­be­ren te be­rei­ken. “Denk niet: ik wil op mijn vrije mid­dag eens een aan­tal uur­tjes clown spe­len. Zo ge­mak­ke­lijk is het niet.”

De eni­ge éch­te va­der van al­le cli­ni­clowns is Mi­chael Chris­ten­sen (70). Mi­chael wie? Zijn naam doet bij ons mis­schien wei­nig bel­le­tjes rin­ke­len, maar toch is de Ame­ri­kaan een fe­no­meen. Niets deed in de ja­ren ze­ven­tig en tach­tig, toen hij als cir­cus­ar­tiest in het be­roem­de Big Ap­ple Cir­cus in New York werk­te, ver­moe­den dat hij in 1986 de eer­ste ge­or­ga­ni­seer­de vorm van cli­ni­clowns uit de grond zou stam­pen. Tot zijn broer on­ge­nees­lijk ziek werd en die hem net voor zijn dood een dok­ters­tas ca­deau deed. “Dok­ters die hoor­den dat ik een pro­fes­si­o­ne­le clown was, heb­ben me toen ge­vraagd of ik wil­de spe­len voor de kin­de­ren in het zie­ken­huis”, ver­telt hij. “Ik ben er­op in­ge­gaan en heb toen voor het eerst ge­voeld wat een sim­pe­le ro­de neus en bre­de glim­lach voor een ziek kind kun­nen be­te­ke­nen. Het heeft me nooit meer los­ge­la­ten.”

De Cli­ni­clowns wa­ren ge­bo­ren, en van­uit de VS waai­den ze naar Europa over. “En­ke­le van mijn me­de­wer­kers trok­ken naar Duits­land, Frank­rijk en Ita­lië om er de plaat­se­lijk Cli­ni­clowns op te star­ten. Nu zit­ten we zo goed als over de he­le we­reld. Dat is echt on­ge­lo­fe­lijk.”

Sinds ze in 1994 naar Bel­gië kwa­men, be­zoe­ken ze jaar­lijks in ons land 22.000 zie­ke kin­de­ren. “Maar spij­tig ge­noeg zou­den mo­men­teel 80.000 kin­de­ren daar baat bij heb­ben”, zegt Geert Par­don, ar­tis­tiek co­ör­di­na­tor van Cli­ni­clowns Bel­gië. “Door Chris­ten­sen naar Bel­gië te ha­len, ho­pen we een en an­der een boost te ge­ven.”

“Ik heb in het ver­le­den al sa­men­ge­werkt met Cli­ni­clowns Bel­gië en ik moet zeg­gen dat ze ge­wel­dig werk le­ve­ren”, vult Chris­ten­sen aan. “De men­sen heb­ben het hart op de juis­te plaats. Ik hoop dat ik hen tij­dens de­ze week nog een beet­je be­ter kan ma­ken met mijn tips en work­shops.”

De ‘op­per­clown’ is nog tot vrij­dag in het land, om de hui­di­ge 25 cli­ni­clowns te coa­chen en te be­ge­lei­den, en om ge­ïn­te­res­seer­den warm te ma­ken. “Een­vou­dig is het niet, want de lat voor cli­ni­clowns ligt zeer hoog”, zegt Par­don. “Denk bij­voor­beeld niet: ik wil op mijn vrije mid­dag ge­rust eens een aan­tal uur­tjes cli­ni­clown spe­len. Zo ge­mak­ke­lijk is het niet. Cli­ni­clowns zijn pro­fes­si­o­nals. Ze moe­ten sol­li­ci­te­ren, au­di­tie doen, door een stren­ge se­lec­tie ge­ra­ken en een op­lei­ding van drie maan­den vol­gen.”

In ’t Rekre­a­tief in Ede­gem ging Chris­ten­sen gis­te­ren van start met work­shops voor de Cli­ni­clowns, maar ook voor on­der­ne­mers. “Een clown in het cir­cus staat in het mid­del­punt van de be­lang­stel­ling”, zegt hij. “Maar bij een cli­ni­clown geldt het om­ge­keer­de: voor hem staat het kind cen­traal. Elk kind is uniek, el­ke ziek­te zorgt voor spe­ci­fie­ke wen­sen en be­hoef­ten. Dat vraagt om ver­schil­len­de soor­ten af­lei­ding en ver­maak. Een cli­ni­clown moet in een mum van tijd de sfeer in een ka­mer kun­nen vat­ten en daar ge­past op kun­nen re­a­ge­ren. Zo­iets vergt veel vaar­dig­he­den. Wij zijn clowns, maar ne­men onze taak bij­zon­der ern­stig.”

De vol­gen­de da­gen gaat Mi­chael Chris­ten­sen mee met de clowns naar de Bel­gi­sche zie­ken­hui­zen. “En het is dui­de­lijk dat de zie­ke kin­de­ren ons nog heel erg graag zien ko­men”, be­sluit Geert Par­don.

AN­NE­LIES ROOSE, FI­LIP SPOELDERS

In het Eén­pro­gram­ma Ster­ac­teur Ster­ar­tiest zingt kan­di­da­te Bab mo­men­teel ten voor­de­le van Cli­ni­clowns Bel­gië. Het is ook een van de hon­der­den goe­de doe­len tij­dens De Warm­ste Week van Stu­dio Brus­sel, die op 18 de­cem­ber van start gaat.

FO­TO DBA

Mi­chael Chris­ten­sen gaf gis­te­ren een work­shop in ’t Rekre­a­tief in Ede­gem.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.