CD&V: “Geef ener­gie­la­bels van elek­tro ook aan hui­zen”

Bouw­unie: “En meet ook het wé­r­ke­lij­ke ver­bruik”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News -

RO­BRECHT BOT­HUY­NE

Vlaams Par­le­ments­lid CD&V “Ge­bruik toch de la­bels van elek­tro, van A tot G, tel­kens met bij­pas­send kleur­tje.”

Van­af 2018 moet nieuw­bouw ook een streng S­peil ha­len, bo­ven­op een de­ge­lijk E­peil. “Het wordt te in­ge­wik­keld. Daar­om stel­len wij voor om de be­ken­de ener­gie­la­bels van A tot G te ge­brui­ken”, zegt de CD&V. Voor de Bouw­unie is dat nog niet ge­noeg: “Tel ook het éch­te ver­bruik mee.”

Volgt u nog? Het E-peil had­den we al ja­ren. Het geeft aan hoe ener­gie­zui­nig een wo­ning is, met een cij­fer tus­sen 0 en 700. Een huis van 700 is niet ge­ï­so­leerd, heeft en­kel glas en is toch­tig als een ou­de schuur. Ga je on­der de 30, dan kom je uit bij de nieuw­ste wo­nin­gen waar je am­per nog moet sto­ken.

Vo­rig jaar haal­den maar liefst 18.446 Vlaam­se bou­wers een E-cij­fer van min­der dan 30, wat een fik­se kor­ting op de on­roe­ren­de voor­hef­fing op­le­vert.

Het gaat de goe­de kant uit, maar het is nog niet ge­noeg voor de over­heid: van­af 1 ja­nu­a­ri moe­ten nieu- we wo­nin­gen ook een goed S-peil ha­len, met de S van bouw­schil, de schil rond het huis. Het S-peil com­bi­neert het K-peil (hoe­veel warm­te gaat ver­lo­ren door mu­ren, vloe­ren, ra­men en dak) en de net­to-ener­gie­be­hoef­te (the­o­re­tisch ener­gie­ver­bruik per m²).

Volgt u nog steeds? Zelfs ex­pert Ro­ger Van­pa­rys van Test-Aan­koop moet nog wat bij­be­nen: “Je kunt het E-peil ver­be­te­ren met zon­ne­pa­ne­len, maar mis­schien kan je iso­la­tie dan toch nog een stuk be­ter. Dat lees je dan niet af in het E-peil. Een S-norm kan dus nut­tig zijn, maar ik moet het eerst nog wat be­stu­de­ren.”

Eén la­bel

Vlaams Par­le­ments­lid Ro­brecht Bot­huy­ne (CD&V) vindt dat het voor de bur­ger te veel van het goe­de wordt. “In de ko­men­de we­ken, als we de be­leids­brief van mi­nis­ter Tom­me­lein be­spre­ken, gaan we voor­stel­len om te ko­men tot één ener­gie­la­bel, waar­in het E- en het S-peil ver­vat zit­ten”, zegt hij. “Je kunt daar­voor de la­bels ge­brui­ken die Europa voor­schrijft voor elek­tro, zo­als koel­kas­ten en was­ma­chi­nes, met ze­ven ca­te­go­rie­ën, van A tot G, tel­kens met bij­pas­send kleur­tje.” In Ne­der­land ge­beurt het al op de­ze ma­nier.

Voor ener­gie­con­su­lent Luc De­dey­ne van de Bouw­unie is dat zin­vol, maar gaat het niet ver ge­noeg. “Want die E- en S-cer­ti­fi­ca­ten wij­ken vér af van het wer­ke­lij­ke ener­gie­ver­bruik in een huis. Dat kan mak­ke­lijk de helft sche­len. De cij­fers zijn nu een­maal the­o­re­tisch. Hoe men­sen prak­tisch le­ven – bij­voor­beeld of ze in de win­ter sto­ken op hun slaap­ka­mer of niet – speelt een gro­te rol. Van­af 2019, als de slim­me di­gi­ta­le me­ters voor stroom- en gas­ver­bruik wor­den uit­ge­rold, ga je dat ech­te ver­bruik mak­ke­lij­ker kun­nen me­ten. Als je dat com­bi­neert met de cer­ti­fi­ca­ten, dan heb je iets dat echt re­le­vant is.”

FO­TO BEL­GA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.