Goor of ge­ni­aal? Nu ook frie­ten met cho­co­la­de­saus

Nieu­we fri­tuur­uit­ba­ter ver­leidt in­wo­ners van Ite­gem met com­bi­na­tie van Bel­gi­sche lek­ker­nij­en

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Stadskrant -

Fri­tuur Den Hei­berg in Ite­gem (Heist­op­denBerg) gaat frie­ten met cho­co­la­de­saus ser­ve­ren. Ge­ni­aal of hei­lig­schen­nis?

Gio­van­ni Van Thie­len (30) en Jo­ke Ver­boom (36) heb­ben de fri­tuur sinds kort over­ge­no­men en zijn niet vies van een ex­pe­ri­ment­je. “Door friet­jes met een cho­co­la­de­saus aan te bie­den, com­bi­ne­ren we twee van de lek­ker­ste en meest Bel­gi­sche pro­duc­ten. We bak­ken de friet­jes op de ge­wo­ne ma­nier en gie­ten er dan een schep cho­co­la­de­saus over. We heb­ben ge­ko­zen voor melk­cho­co­la­de, om­dat we die com­bi­na­tie het lek­kerst vin­den”, zegt Gio­van­ni.

Niet zui­nig met cho­co­la­de

De smaak is bij­zon­der, vindt de fri­tuur­uit­ba­ter. “Het is he­le­maal iets an­ders dan wat je ge­wend bent. Je moet er ge­woon voor open­staan en het eens dur­ven te pro­be­ren. De com­bi­na­tie van de zou­te friet­jes met de zoe­te­re saus is aan­ge­naam. We zijn trou­wens niet zui­nig met de cho­co­la­de, want je moet die echt sma­ken.”

De stunt met cho­co­la­de­saus lijkt ver­ge­zocht, maar is dat niet voor Gio­van­ni. “Ik heb er­va­ring met cho­co­la­de. Ik ben een bak­ker. We had­den een bak­ke­rij in Pul­der­bos, maar om­dat onze kin­de­ren een bloe­mal­ler­gie heb­ben en ze huid­pro­ble­men kre­gen, zijn we ge­stopt met de bak­ke­rij. Uit­ein­de­lijk heb­ben we de fri­tuur Den Hei­berg over­ge­no­men.”

Niet de uit­vin­der

De fri­tuur in Ite­gem is niet de uit­vin­der van friet­jes met cho­co­la­de­saus. Ver­schil­len­de za­ken in het Au­stra­li­sche Sydney ex­pe­ri­men­te­ren al met frie­ten met cho­co­la­de, hier en daar zelfs ver­ge­zeld van room­ijs of ka­ra­mel­saus, maar dan voor­al als des­sert. In Ja­pan heb­ben friet­jes met wit­te en zwar­te cho­co­la­de­saus al op het me­nu van McDo­nald’s ge­staan, al wil­de de CEO met die truc voor­al de aan­dacht af­lei­den van voed­sel­schan­da­len bin­nen de ke­ten, al­dus kri­ti­sche lo­ka­le me­dia daar. Dich­ter bij huis, in de ves­ti­gin­gen van Friet­bou­ti­que in Amsterdam en Rot­ter­dam, werd er ook al met cho­co­la­de­saus ge­ëx­pe­ri­men­teerd.

Re­ac­ties af­wach­ten

“Wij heb­ben ook over die bui­ten­land­se ini­ti­a­tie­ven ge­le­zen”, zegt Gio­van­ni. “Ik ben be­nieuwd hoe mijn klan­ten gaan re­a­ge­ren. In wild­saus wordt soms ook cho­co­la­de ver­werkt, dus waar­om zou die smaak niet bij frie­ten pas­sen?”

Of cho­co­la­de­saus kan uit­groei­en tot een klas­sie­ker? “Ik weet het niet”, zegt Gio­van­ni. “Ik vind het al­vast leuk om te ver­nieu­wen en te ex­pe­ri­men­te­ren.”

Voor­lo­pig zijn de frie­ten met cho­co­la­de­saus te ver­krij­gen van vrij­dag 17 tot zon­dag 19 no­vem­ber. De fri­tuur­uit­ba­ter wacht af of de klan­ten de nieu­we com­bi­na­tie lek­ker vin­den. Als dat niet zo is, dan blijft het bij de­ze tij­de­lij­ke ac­tie.

GIO­VAN­NI VAN THIE­LEN

Fri­tuur­uit­ba­ter “In wild­saus wordt soms ook cho­co­la­de ver­werkt, dus waar­om zou die zoe­te smaak van cho­co­la­de niet bij zou­te friet­jes pas­sen?”

FO­TO JOREN DE WEERDT

Jo­ke en Gio­van­ni over­gie­ten zou­te frie­ten met zoe­te melk­cho­co­la­de­saus.

FO­TO JOREN DE WEERDT

Een pak­je friet met cho­co­la­de­saus.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.