Gr­een­pea­ce meet lucht­ver­vui­ling in scho­len

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News -

257 scho­len over het he­le land, waar­van 57 in de pro­vin­cie Ant­wer­pen, han­gen van­daag meet­buis­jes. Daar­mee wordt een maand lang het ge­hal­te aan stik­stof­di­oxi­de (NO2) ge­me­ten. Met dit pro­ject wil mi­li­eu­or­ga­ni­sa­tie Gr­een­pea­ce in kaart bren­gen hoe (on)ge­zond de lucht is die onze kin­de­ren el­ke dag in­a­de­men. “De im­pact van lucht­ver­vui­ling weegt ex­tra door op de ge­zond­heid van kin­de­ren om­dat zij nog vol­op in ont­wik­ke­ling zijn”, zegt Joe­ri Thijs van Gr­een­pea­ce.

De uit­stoot van NO2 is in de eer­ste plaats af­kom­stig van die­sel­voer­tui­gen. “En dus een goe­de in­di­ca­tor om het ef­fect van het au­to­ver­keer op onze ge­zond­heid in kaart te bren­gen.” In maart wor­den de re­sul­ta­ten be­kend­ge­maakt. “In de aan­loop naar de ver­kie­zin­gen ho­pen we dat dit on­der­zoek er mee voor zal zor­gen dat dit the­ma hoog op de lo­ka­le agen­da’s komt te staan.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.