Ant­wer­pen scoort sterk in nieu­we res­tau­rant­gids

Thier­ry Theys van Nu­an­ce eni­ge Ant­werp­se stij­ger in top Gault&Mil­lau

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Stadskrant -

Res­tau­rant­gids Gault&Mil­lau in­tro­du­ceert hal­ve punt­jes, en hóp: Thier­ry Theys en So­fie Wil­le­mar­ck van Nu­an­ce in Duf­fel ste­len er met­een een­tje en zit­ten nu al aan 17,5 op 20. “We heb­ben er wel acht jaar op moe­ten wach­ten”, re­la­ti­veert de chef­kok. “En ere wie ere toe­komt: we wer­ken hier met der­tien aan.”

Thier­ry Theys was pas 22 toen hij ne­gen jaar ge­le­den met Nu­an­ce in Duf­fel be­gon. Na een jaar al gaf Gault&Mil­lau hem een top­sco­re van 16 op 20. Nog een jaar la­ter volg­den de eer­ste Mi­che­l­in­ster en een op­waar­de­ring tot 17 bij Gault&Mil­lau. En op­nieuw een jaar la­ter kwam de twee­de ster. Maar na die ka­non­start bleef Nu­an­ce op de­zelf­de hoog­te han­gen. Tot gis­te­ren, met een ex­tra half punt er­bij.

“Ik ap­pre­ci­eer wat de gid­sen doen, maar je hebt de quo­te­ring zelf niet in de hand. Ik pro­beer wel al­tijd te ver­be­te­ren en gun­stig te evo­lu­e­ren”, zegt Thier­ry Theys. “We wil­len an­ders groei­en, al­tijd nieu­we din­gen ont­dek­ken. Ie­der­een kan mooie bord­jes ma­ken en met een fo­to een ge­recht na­ma­ken, is niet moei­lijk. Maar het moet ook nog lek­ker zijn. Ik merk te­gen­woor­dig vaak dat smaak ont­breekt. En die be­gint sim­pel hè, bij pe­per en zout. Kun­nen proe­ven en de pro­duc­ten ken­nen, daar­in kan je je on­der­schei­den.”

Hon­derd keer ko­men eten

En dat lijkt te luk­ken, want gas­tro­no­men en foodies, klan­ten van het eer­ste uur, ge­pen­si­o­neer­den en jon­ge­ren vin­den al­le­maal de weg naar Duf­fel. “We heb­ben hier zo goed als ze­ro pas­sa­ge, je moet het dus heb­ben van vas­te klan­ten en die groep pro­beer je uit te bou­wen”, zegt Thier­ry Theys. “Nu ko­men ze al van Oost- en West Vlaan­de­ren, Lim­burg, Brabant, Ant­wer­pen, de Kem­pen, Wal­lo­nië en Ne­der­land. Ons klan­ten­be­stand groeit nog steeds en daar zijn we blij om. Want veel van die men­sen ko­men ook te­rug. Zo is er een kop­pel dat al meer dan hon­derd keer is ko­men eten. Dat wil zeg­gen dat ze bij­na él­ke maand naar ons zijn ge­ko­men. We zijn hen heel dank­baar.”

Sinds een half­jaar gaat Thier­ry na de service zelf naar de zaal. “Er was vraag naar, men­sen ap­pre­ci­ë­ren dat. Ze wil­len een ge­zicht ach­ter het ver­haal zien, een fo­to ne­men of mijn me­ning vra­gen. Ik vind dat ik nu rijp ge­noeg ben om dat te doen. Als jon­ge chef zag ik dat niet zit­ten. Maar nu heb ik de rug­gen­graat om me te ver­we­ren, als dat al no­dig zou zijn.”

“Com­pli­men­ten? Ik hoor van onze gas­ten wel wat ze von­den van het eten. Ze zijn de eer­sten om ons te steu­nen en po­si­tie­ve feed­back te ge­ven. Op de sms’jes die we nu krij­gen, lees ik dat ze onze sco­re dik ver­diend vin­den. Je weet nooit hoe de res­tau­rant­gid­sen pun­ten ge­ven, maar ik weet ze­ker dat we geen en­ke­le klant had­den ver­lo­ren mocht de slin­ger de an­de­re kant zijn uit­ge­gaan.”

FO­TO JO­RIS HERREGODS

FO­TO JO­RIS HERREGODS

So­fie Wil­le­mar­ck en Thier­ry Theys in hun Duf­fels res­tau­rant Nu­an­ce.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.