1.000 jobs in 6 jaar tijd

Far­ma­be­drijf uit Puurs zoekt de­ze maand al­weer 100 nieu­we tech­ni­ci

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News -

Ge­nees­mid­de­len­pro­du­cent Pfi­zer neemt al­weer hon­derd nieu­we tech­nie­kers aan in Puurs. In de laat­ste zes jaar heeft de ves­ti­ging al dui­zend werk­ne­mers aan­ge­wor­ven.

De werk­ge­le­gen­heids­cij­fers van Pfi­zer in Puurs ogen stil­aan in­druk­wek­kend. In 2010 werk­ten er 1.237 men­sen in het be­drijf. Van­daag zijn dat er 2.100. Dat is een net­to­aan­groei van bij­na 900 jobs. “Als je de ver­van­gin­gen van werk­ne­mers die ons be­drijf ver­la­ten mee­telt, heb­ben we in de laat­ste zes jaar al dui­zend nieu­we men­sen aan­ge­wor­ven”, zegt Jan Beu­mer, per­so­neels­chef bij Pfi­zer in Puurs. “In maart van dit jaar zoch­ten we hon­derd nieu­we me­de­wer­kers. Het ging toen om tech­ni­sche men­sen, maar ook om lei­ding­ge­ven­den, pro­jec­tin­ge­ni­eurs, apo­the­kers en la­bo­ran­ten. Die hon­derd men­sen zijn in­mid­dels al­le­maal aan­ge­wor­ven.”

Van­daag zoekt Pfi­zer op­nieuw hon­derd werk­ne­mers. “Het gaat om tech­ni­ci die een di­plo­ma elek­tro­me­cha­ni­ca, on­der­houds­tech­nie­ker of au­to­ma­ti­sa­tie op zak heb­ben. Ze moe­ten onze ma­chi­nes tech­nisch kun­nen klaar­ma­ken, on­der­hou­den en her­stel­len”, al­dus Beu­mer.

Om die hon­derd ex­tra jobs in te vul­len, or­ga­ni­seert Pfi­zer op 25 no­vem­ber in Puurs een job­dag. “De tech­ni­sche pro­fie­len die wij zoe­ken, zijn zeer ge­geerd”, zegt Jan Beu­mer. “Wij doen met die job­dag een ex­tra in­span­ning om nieu­we men­sen te vin­den. Sol­li­ci­tan­ten krij­gen dan een rond­lei­ding en kun­nen pra­ten met men­sen die de tech­ni­sche jobs van­daag al doen.”

De or­ders voor de spec­ta­cu­lai­re groei van Pfi­zer in Puurs ko­men recht­streeks van­uit het hoofd­kan­toor van de mul­ti­na­ti­o­nal in New York. “De ves­ti­ging van Pfi­zer in Puurs is de groot­ste pro­duc­tie­ves­ti­ging van ons be­drijf in Europa en we brei­den steeds ver­der uit”, zegt Beu­mer. “Wij heb­ben in 2015 in Puurs bij­voor­beeld een nieu­we fa­briek ge­o­pend voor de pro­duc­tie van vac­cins te­gen pneumo­kok­ken (bac­te­ri­ën die

long­ont­ste­kin­gen ver­oor­za­ken,

red.). Die vac­cins wor­den van­uit Puurs aan ont­wik­ke­lings­lan­den ge­le­verd. De Ame­ri­ka­nen we­ten in­tus­sen dat we de op­start van nieu­we fa­brie­ken tot een goed ein­de kun­nen bren­gen én dat er in Bel­gië veel goed op­ge­lei­de me­de­wer­kers zijn. Daar­door ha­len we veel nieu­we pro­jec­ten bin­nen.”

Kwa­li­teits­la­bel

Dank­zij gro­te far­ma­be­drij­ven als Pfi­zer, Jans­sen Phar­ma­ceu­ti­ca en Sa­no­fi is Bel­gië in Europa zelfs in ab­so­lu­te cij­fers de twee­de groot­ste ex­por­teur van ge­nees­mid­de­len, na Duits­land. “Dat goe­de rap­port kun­nen we voor­leg­gen dank­zij de ho­ge kwa­li­teit van ons on­der­wijs, de flexi­bi­li­teit van onze werk­ne­mers, de ja­ren­lan­ge er­va­ring die far­ma­be­drij­ven hier heb­ben op­ge­bouwd én onze lo­gis­tiek”, zegt Gert Ver­reth, woord­voer­der van Es­senscia Vlaan­de­ren, de sec­tor­or­ga­ni­sa­tie van de far­ma­be­drij­ven. “De ge­nees­mid­de­len die in Bel­gië wor­den ge­pro­du­ceerd gaan via de ha­vens of het vlieg­tuig naar het bui­ten­land. De lucht­ha­vens van Za­ven­tem en Bier­set wa­ren de eer­sten ter we­reld die een kwa­li­teits­la­bel heb­ben ge­haald om tem­pe­ra­tuur­ge­voe­li­ge ge­nees­mid­de­len door de lucht te ver­voe­ren. Dat zegt veel.”

CHRISTOF WILLOCX

In­schrij­ven voor de job­dag kan op www.pfi­zer­zoekt­jou.be

FO­TO RR

In Pfi­zer in Puurs wor­den ge­nees­mid­de­len voor de der­de we­reld ge­maakt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.