Ze­ker 400 do­den, 7.000 ge­won­den en 70.000 dak­lo­zen

Zwa­re aard­be­ving treft grens­ge­bied met Irak

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Buitenland - WIM JA­COBS

Een zwa­re aard­be­ving heeft zon­dag­avond het noor­de­lij­ke grens­ge­bied van Iran met Irak ge­trof­fen. De be­ving had een kracht van 7,3 op de schaal van Rich­ter, de ra­va­ge is enorm. Vol­gens of­fi­ci­ë­le Iraan­se me­dia vie­len meer dan vier­hon­derd slacht­of­fers, maar ge­vreesd wordt dat nog hon­der­den on­der het puin be­dol­ven zit­ten. Meer dan 7.000 Ira­ni­ërs en Irake­zen raak­ten ge­wond en 70.000 men­sen heb­ben geen dak meer bo­ven het hoofd.

Het epi­cen­trum van de be­ving be­vond zich vol­gens het Ame­ri­kaan­se ge­o­lo­gi­sche in­sti­tuut USGS in de pro­vin­cie Ker­mans­hah, Iraans Koer­dis­tan, op een boog­scheut van de Iraak­se grens en op am­per 32 ki­lo­me­ter van de Iraak­se stad Ha­lab­jah. De schok deed het berg­ach­ti­ge ge­bied om exact 18.18u schud­den en was tot 1.500 ki­lo­me­ter ver voel­baar.

De grens­ste­den Qasr-e Shirins en Sar­pol-e Za­hab wer­den het zwaarst ge­trof­fen, net als de om­rin­gen­de dor­pen waar voor­al land­bou­wers wo­nen en de hui­zen nog met aar­den ste­nen zijn ge­bouwd. In die re­gio al­leen zou­den in­tus­sen al meer dan 300 do­den ge­teld zijn. Wo­nin­gen zijn er in­ge­stort als kaar­ten­huis­jes, ap­par­te­ments­blok­ken lij­ken ge­stript en wa­gens wer­den be­dol­ven on­der het puin. Ho­j­jat Gha­ri­bi­an is een van de over­le­ven­den in Qasr-e Shi­rin. “Mijn twee kin­de­ren wa­ren aan het sla­pen toen ons huis be­gon in te stor­ten. Ik heb hen uit bed ge­haald en ben de straat op­ge­lo­pen. Daar heb­ben we uren ge­wacht, hulp­ver­le­ners heb­ben ons uit­ein­de­lijk naar een school ge­bracht.”

Hulp­ver­le­ning traag op gang

Die hulp­ver­le­ning kwam zon­dag­nacht ef­fec­tief moei­zaam op gang. Tien­tal­len red­dings­ploe­gen trok­ken naar on­der an­de­re Qasr-e Shi­rin, maar kon­den jam­mer ge­noeg pas maan­dag­och­tend echt be­gin­nen met het zoe­ken naar over­le­ven­den. “Door het berg­ach­ti­ge ka­rak­ter van de streek en het feit dat er ner­gens nog elek­tri­ci­teit was”, ver­klaart het Iraan­se pers­agent­schap Ir­na. Vol­gens Yas­sin al-Maam­ou­ri, hoofd van de Iraak­se af­de­ling van het Ro­de Kruis, had­den de hulp­ver­le­ners voor­al de han­den vol met het eva­cu­e­ren, in de hoop slacht­of­fers door na­schok­ken te voor­ko­men. Gis­ter­na­mid­dag wer­den ook speur­hon­den in­ge­zet om naar slacht­of­fers te zoe­ken en wer­den me­di­cij­nen en voed­sel naar de re­gio ge­bracht.

118 na­schok­ken

De beel­den die op so­ci­a­le me­dia ver­spreid wor­den, to­nen de pa­niek die de be­ving in de re­gio ver­oor­zaak­te én de ra­va­ge. Op vi­deo’s van be­wa­kings­ca­me­ra’s is te zien hoe hon­der­den men­sen schud­den­de flat­ge­bou­wen en win­kel­cen­tra ont­vlucht­ten, in de hoop dat ze in de stra­ten wel vei­lig zou­den zijn. De elek­tri­ci­teit in ver­schil­len­de Iraan­se en Iraak­se ste­den was weg­ge­val­len en de weers­om­stan­dig­he­den wa­ren slecht, maar toch be­slo­ten dui­zen­den in­wo­ners in de stra­ten te blij­ven uit angst voor na­schok­ken. Het Iraan­se seis­mo­lo­gisch cen­trum re­gi­streer­de in­tus­sen er al 118. Vol­gens het hoofd van de Iraan­se Ro­de Hal­ve Maan had­den gis­ter­avond nog meer dan 70.000 men­sen nood aan op­vang.

In py­ja­ma de straat op

Vla­ming Sam­me Dick (27) werkt en woont in de Iraak­se stad Su­lei­ma­nya, in vo­gel­vlucht am­per 100 ki­lo­me­ter van het epi­cen­trum van de be­ving. Ook hij moest zon­dag­avond zo snel mo­ge­lijk zijn ap­par­te­ment ver­la­ten. “Ik was thuis, plots be­gon het he­le ge­bouw te schud­den. Ie­der­een ren­de naar bui­ten, men­sen ston­den in hun py­ja­ma’s of wat ze nog vlug had­den aan­ge­trok­ken op straat. Het was bang af­wach­ten.”, zegt Sam­me.

Een mi­nuut la­ter was het voor­bij en kon de man uit Lan­den de scha­de op­me­ten. “Er zit­ten bar­sten in het be­hang­pa­pier, maar voor de rest niks spec­ta­cu­lairs. Het was ook schrik­ken bij de na­schok­ken, maar die wa­ren niet zo he­vig.”

SAM­ME DICK

Vla­ming in Irak “Ik was thuis, plots be­gon het he­le ge­bouw te schud­den. Ie­der­een ren­de naar bui­ten, men­sen ston­den in hun py­ja­ma’s op straat.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.