Lot­to Are­na pakt in 2018 uit met hoc­key­spek­ta­kel

Ant­wer­pen in ja­nu­a­ri gast­stad voor Eu­ro­pees kam­pi­oen­schap in­door­hoc­key

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Buitenland -

Het veld­hoc­key in ons land ken­de de voor­bije ja­ren al een ge­wel­di­ge vlucht, maar er is meer: de Ko­nink­lij­ke Bel­gi­sche Hoc­key Bond wil ook het in­door­hoc­key bij het gro­te pu­bliek be­kend­ma­ken en dus wordt het EK in ja­nu­a­ri 2018 in Ant­wer­pen ge­hou­den, in de Lot­to Are­na.

In­door­hoc­key is niet het­zelf­de als veld­hoc­key. Het veld is klei­ner, het heeft de af­me­tin­gen van een hand­bal­veld. Aan de zij­kan­ten lig­gen hou­ten bal­ken die de bal mag ra­ken. Op dat vlak doet het wat aan ijshockey den­ken.

“Het EK in­door­hoc­key wordt ge­or­ga­ni­seerd op 12, 13 en 14 ja­nu­a­ri 2018”, zegt De­nis Van Dam­me van de Ko­nink­lij­ke Bel­gi­sche Hoc­key Bond. “We krij­gen in Ant­wer­pen de top­lan­den uit het in­door­hoc­key over de vloer. In de Lot­to Are­na kun­nen vijf­dui­zend be­zoe­kers plaats­ne­men. Of we al die plaat­sen vol zul­len krij­gen, moe­ten we af­wach­ten. Veel zal af­han­gen van hoe ver de Bel­gen ge­ra­ken. Toch re­ke­nen we op twee­dui­zend toe­schou­wers voor de wed­strij­den van de Red Li­ons.”

Het in­door­hoc­key brengt vol­gens Van Dam­me heel wat Ame­ri­kaan­se toe­stan­den met zich mee. “Er wordt een he­le show aan ge­breid”, klinkt het. “En er wordt een groot scherm ge­plaatst. Er zal veel show zijn op en naast het veld, wat het een stuk spec­ta­cu­lair­der maakt dan veld­hoc­key.”

De spe­lers zijn niet de­zelf­de als de veld­spe­lers. Som­mi­ge top­pers uit het veld­hoc­key doen wel mee, maar voor hen is het veld­hoc­key na­tuur­lijk pri­o­ri­tair. In Duits­land bij­voor­beeld zijn de twee com­pe­ti­ties vol­le­dig van el­kaar ge­schei­den. De spe­lers die in­door uit­ko­men, zijn daar­in ge­spe­ci­a­li­seerd. Zij spe­len al­leen in­door.

Het is de be­doe­ling dat de Red Li­ons in­door het­zelf­de tra­ject af­leg­gen als de veld­hoc­key­ers. Ook in de zaal wil­len de Red Li­ons naar de we­reld­top door­sto­ten. Met het oog daar­op werd met Alexan­d­re de Chaf­foy een zeer er­va­ren hoc­key­spe­ler aan­ge­steld als coach van het team.

De hoc­key­bond wil het in­door­hoc­key in ons land zien evo­lu­e­ren naar een vol­waar­di­ge sport. Veel jon­ge­ren uit het veld­hoc­key spe­len tij­dens de win­ter­maan­den in­door. In ons land zijn er tach­tig in­door­vel­den. Vlaams mi­nis­ter van Sport Phi­lip­pe Muy­ters (N-VA) heeft aan­ge­kon­digd dat hij het aan­tal za­len zal la­ten stij­gen.

De Bel­gi­sche man­nen­ploeg zit in een pou­le met Oos­ten­rijk, Rus­land en Zwit­ser­land. In de an­de­re pou­le zit­ten Duits­land, Po­len, Ts­je­chië en De­n­e­mar­ken. De pou­le­wed­strij­den wor­den vrij­dag en za­ter­dag ge­speeld. Zon­dag wordt er dan voor de prij­zen ge­speeld. Bij de vrou­wen wordt het EK ook in ons land ge­or­ga­ni­seerd. Dat zal een week la­ter plaats­vin­den in Brus­sel.

JAN BRYS

FO­TO BEL­GA

De Red Li­ons op de Olym­pi­sche Spe­len in Bra­zi­lië vo­rig jaar. In ja­nu­a­ri zul­len ze er weer bij zijn in de Lot­to Are­na.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.