Al­le da­gen re­den om te fees­ten in Ant­wer­pen

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad - SACHA VAN WIELE

Na de rel­len in Brus­sel na de kwa­li­fi­ca­tie van Ma­rok­ko voor de we­reld­be­ker hou­den som­mi­gen hun hart vast. De erg­ste nacht­mer­rie zou zijn dat de scha­de­rap­por­ten de pres­ta­ties van de na­ti­o­na­le voet­bal­ploe­gen over­scha­du­wen, dat voet­bal­lief­heb­bers niet meer uit­kij­ken naar de vol­gen­de wed­strijd uit vrees voor weer een nacht­je van­da­lis­me en ge­weld, dat wie op ca­fé een wed­strijd wil zien, eerst langs een cor­don agen­ten moet. Toch heeft de we­reld­be­ker al­les in zich om de stad Ant­wer­pen een maand lang on­der te dom­pe­len in een feest­stem­ming. Ie­der­een ver­wacht veel van de Ro­de Dui­vels. Een ploeg met veel voet­bal­ta­lent en even di­vers als onze stad. Veel Ant­wer­pe­naars her­ken­nen zich in de spe­lers. Voet­bal­lers die leer­den sjot­ten op de tal­rij­ke stads­plein­tjes, zo­als Naing­go­lan. De ploeg is een af­spie­ge­ling van de be­zoe­kers van de Meir, de Turn­hout­se­baan, de Ab­dij­straat en de Bre­da­baan. Ui­ter­aard zijn er in Ant­wer­pen ook men­sen die hun hart ver­lo­ren heb­ben aan een an­de­re ploeg, de Ant­wer­pe­na­ren die wor­tels heb­ben in on­der meer Ma­rok­ko, Tu­ne­sië, Rus­land, Se­negal of Mexi­co. Aan het we­reld­kam­pi­oen­schap neemt geen en­kel land deel waar­van er geen land­ge­no­ten in Ant­wer­pen wo­nen. Dat be­te­kent dat er in de stad wel el­ke avond er­gens vreug­de of te­leur­stel­ling zal zijn. De we­reld­be­ker kan voor Ant­wer­pen een lang­ge­rekt sport­feest wor­den op voor­waar­de dat ie­der­een sa­men­werkt. Er zijn goe­de af­spra­ken no­dig tus­sen on­der meer ver­e­ni­gin­gen, sport­clubs, stads­be­stuur, po­li­tie en ho­re­ca­za­ken. Wie bij de vo­ri­ge we­reld­be­kers al eens ging kij­ken naar de wed­strij­den op de gro­te scher­men op de plei­nen, weet hoe ple­zant dit is. Het maak­te niet uit voor wie uw buur­man of ­vrouw sup­por­ter­de. Er werd spor­tief ge­fe­li­ci­teerd of ge­troost. La­ten we voor­al dit voor ogen hou­den en niet het wan­ge­drag van het cra­puul in Brus­sel. Voet­bal is een feest en ner­gens op aar­de zal de we­reld­be­ker zo ge­vierd wor­den als in Ant­wer­pen, want el­ke ploeg heeft hier zijn sup­por­ters.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.