“Frè­re weet hier niets van”

Ge­recht valt bin­nen bij Grou­pe Bruxel­les Lam­bert en zoekt uit of IS werd ge­steund

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News - CE­D­RIC LAG­AST

Het ge­recht is bin­nen­ge­val­len bij Grou­pe Bruxel­les Lam­bert (GBL), de in­ves­te­rings­maat­schap­pij van mil­jar­dair Al­bert Frè­re (91), de twee­de rijk­ste Belg. GBL is aan­deel­hou­der van La­far­ge, de Fran­se be­ton­pro­du­cent die ver­dacht wordt van fi­nan­cie­ring van IS in Sy­rië. Gro­te vraag: wist de in­ves­te­rings­groep van die geld­stro­men naar de ter­reur­groep? Over Frè­re zijn ze bij GBL al­vast for­meel: “Hij heeft hier niks mee te ma­ken.”

Bel­gi­sche speur­ders na­men gis­ter­och­tend sta­pels do­cu­men­ten in be­slag in de bu­re­len van de Grou­pe Bruxel­les Lam­bert, aan de ach­ter­kant van het ko­nink­lijk pa­leis in het hart van Brus­sel. Nie­mand werd aan­ge­hou­den. “We heb­ben on­ze vol­le­di­ge me­de­wer­king ver­leend aan het on­der­zoek”, zegt Hans D’Hae­se, hoofd In­ves­tor Re­la­ti­ons van GBL.

Hij ver­wijst ver­der naar het hoofd­kan­toor van La­far­ge in Pa­rijs, waar op het­zelf­de mo­ment ook huis­zoe­kin­gen ge­beur­den door het Fran­se ge­recht. De Bel­gi­sche in­ves­te­rings­maat­schap­pij be­zit van­daag 10% van de aan­de­len van het Fran­se be­drijf.

Ce­ment­fa­briek

Al­les draait rond een be­ton­fa­briek die La­far­ge in 2007 in Sy­rië kocht. De fa­briek in Ja­la­biya, in het noord­oos­ten van het land, werd uit­ge­bouwd tot de mo­dern­ste be­ton- cen­tra­le van het Mid­den-Oos­ten. Het was de be­lang­rijk­ste bui­ten­land­se in­ves­te­ring van La­far­ge. Van­af 2010 zou er jaar­lijks 2,6 mil­joen ton ce­ment ge­pro­du­ceerd wor­den. Maar am­per een jaar la­ter brak de Sy­ri­sche oor­log uit. Aan­van­ke­lijk werd de fa­briek be­schermd door het Sy­ri­sche le­ger, daar­na de­den Koer­di­sche ver­zets­strij­ders dat.

Maar in 2013 nam IS de stad Raq­qa in, op am­per ne­gen­tig ki­lo­me­ter van de fa­briek. De pro­duc­tie van ce­ment hal­veer­de, maar de fa­briek bleef open. In ju­ni ont­hul­de de Fran­se krant Le Mon­de waar­om: La­far­ge be­taal­de enor­me som­men geld aan de ter­ro­ris­ten, op­dat de fa­briek zou kun­nen open­blij­ven.

Olie ko­pen

De top van het Fran­se be­drijf stuur­de een ze­ke­re Ah­mad Ja­l­ou­di naar Raq­qa, om te on­der­han­de­len. De Jor­da­ni­ër be­taal­de maan­de­lijks 80.000 tot 100.000 dol­lar aan IS. Met suc­ces: de fa­briek bleef bui­ten schot. Hoe­veel geld er in to­taal naar de ter­reur­groep vloei­de, is on­dui­de­lijk. Vol­gens som­mi­ge bron­nen loopt het in de mil­joe­nen. La­far­ge zou ook pe­tro­le­um heb­ben aan­ge­kocht van olie­vel­den die op dat mo­ment in han­den wa­ren van IS. Olie die La­far­ge no­dig had om haar fa­briek draai­en­de te hou­den, maar han­del die ver­bo­den was.

Het suc­ces was van kor­te duur: uit­ein­de­lijk wer­den werk­ne­mers van de Fran­se groep ont­voerd. La­far­ge moest ze vrij­ko­pen. In 2014 nam IS de fa­briek over.

On­der­han­de­len met ter­ro­ris­ten

Het Fran­se ge­recht heeft de top van La­far­ge – on­der­tus­sen is het met een Zwit­sers be­drijf ge­fu­si­o­neerd tot La­far­geHol­cim – in het vi­zier. On­der­han­de­len met ter­ro­ris­ten is ver­bo­den en de groep word ver­dacht van fi­nan­cie­ring van ter­ro­ris­me. Dat on­der­zoek is uit­ge­dijd naar Bel­gië, om­dat GBL in­der­tijd 20% van de aan­de­len be­zat van La­far­ge. Om ze­ker te zijn dat zijn geld zou ren­de­ren, hield de Bel­gi­sche groep de be­ton­pro­du­cent nauw­let­tend in de ga­ten.

“Het is ei­gen aan on­ze groep dat er al­tijd één ie­mand in de raad van be­stuur zit van de par­ti­ci­pa­tie, in het ka­der van waar­de­cre­a­tie”, zegt D’Hae­se. “Bij La­far­ge was dat ook zo.”

De man in de raad van be­stuur was de Belg Gé­rard La­mar­che, ge­de­le­geerd be­stuur­der bij GBL. Hij moet vol­gens het ge­recht op de hoog­te ge­weest zijn van de dis­cu­ta­be­le be­slis­sin­gen in Ja­la­biya.

Het ge­recht door­zocht gis­te­ren ook zijn pri­véwo­ning. Het ge­rucht ging dat hij werd op­ge­pakt, maar dat werd te­gen­ge­spro­ken door de twee be­trok­ken be­drij­ven én door het Bel­gisch fe­de­raal par­ket.

Frè­re bui­ten schot

Al­bert Frè­re zelf blijft al­licht bui­ten schot. De man, die ruim zes mil­jard eu­ro waard is, blijft dan wel hoofd­aan­deel­hou­der, hij is niet meer ac­tief in GBL. In 2013 en 2014, de pe­ri­o­de waar­in de on­der­han­de­lin­gen met IS lie­pen, stond Frè­re wel nog aan het hoofd van de groep. “Maar hij hield zich niet be­zig met de da­ge­lijk­se be­slis­sin­gen van on­ze par­ti­ci­pa­ties”, zegt D’Hae­se. “Dat hij wist wat er in het Mid­den-Oos­ten ge­beur­de, is on­mo­ge­lijk.”

HANS D’HAE­SE Hoofd In­ves­tor Re­la­ti­ons GBL “Dat Al­bert Frè­re wist wat er in het Mid­den­Oos­ten ge­beur­de, is on­mo­ge­lijk.”

FO­TO BEL­GA

De ce­ment­fa­briek in Ja­la­biya.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.