“30 per uur in de ste­den, 90 op snel­we­gen er­rond”

Ex­perts zijn het eens over op­los­sing lucht­ver­vui­ling: ver­laag snel­heids­li­mie­ten

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News - TEX VAN BERLAER

Het gaat de ver­keer­de kant uit met de lucht­kwa­li­teit in Vlaan­de­ren. Ver­keers­des­kun­di­gen zien maar één op­los­sing: de snel­heids­li­mie­ten moe­ten naar om­laag. De maxi­mum­snel­heid op snel­we­gen? 90 per uur in plaats van 120. En een zo­ne 30 voor ál­le dorps­ker­nen. Mi­nis­ter van Ver­keer Ben Weyts (N­VA) moet er niets van we­ten. “Tra­ger rij­den zorgt niet al­tijd voor een la­ge uit­stoot.”

“De­ze re­sul­ta­ten zijn on­rust­wek­kend.” Bio-in­ge­ni­eur Roe­land Sam­son (Uni­ver­si­teit Ant­wer­pen) maakt zich zor­gen over de lucht­ver­vui­ling in Oost-Vlaan­de­ren en bij uit­brei­ding in heel Vlaan­de­ren. Sa­men met on­der meer Be­we­ging.net on­der­zocht de UAnt­wer­pen de aan­we­zig­heid van fijn stof in onze stra­ten. “In stads­ker­nen is de uit­stoot fe­no­me­naal groot.”

Daar­om doen de on­der­zoe­kers en­ke­le con­cre­te voor­stel­len. Zo moet de snel­heids­li­miet op snel­we­gen rond­om ste­den ver­la­gen naar 90 ki­lo­me­ter per uur. En al­le dorps­ker­nen trans­for­me­ren best naar een zo­ne 30. Ook de la­geemis­sie­zo­ne, nu en­kel van kracht in Ant­wer­pen, moet naar heel Vlaan­de­ren uit­ge­breid wor­den.

De ini­ti­a­tief­ne­mers krij­gen bij­val van mo­bi­li­teits­ex­perts. “Ide­a­li­ter ligt de maxi­mum­snel­heid op snel­we­gen zelfs op 60 per uur”, zegt ver­keers­ex­pert Wil­ly Mier­mans. “Maar al­le beet­jes hel­pen. Bij 90 per uur stijgt de ca­pa­ci­teit op de we­gen en ver­hoogt ook de vei­lig­heid. Zo heb je veel meer tijd om te re­a­ge­ren bij on­ver­wach­te ge­beur­te­nis­sen.”

Op Eu­ro­pees ni­veau

Mo­bi­li­teits­ex­pert Kris Pee­ters be­aamt dat. “De­ze maat­re­ge­len zijn goed voor de door­stro­ming. Het is trou­wens niet zo re­vo­lu­ti­o­nair als het lijkt. Rij maar eens door Duits­land, daar is dit ge­woon be­leid. Het is een kwes­tie van tijd voor­al­eer wij hun voor­beeld vol­gen”, al­dus Pee­ters.

Toxi­co­loog Jan Tytgat juicht de voor­stel­len toe, maar waar­schuwt voor over­en­thou­si­as­me op het vlak van ge­zond­heid. “De uit­stoot van fijn stof daalt in­der- daad bij een snel­heids­li­miet van 90 ki­lo­me­ter per uur. Maar de uit- stoot van onze wo­nin­gen en in- du­strie zal dat te­niet­doen. Zon­der een al­ge­me­ne aan­pak heeft het wei­nig zin. Vlaan­de­ren is bo­ven­dien te klein, dit moe­ten we min­stens op Eu­ro­pees ni­veau re­ge­len.”

En de uit­brei­ding van de zo­ne 30 naar al­le dorps­ker­nen? Tytgat: “Dat kan lei­den tot een over­spoe- ling van som­mi­ge stra­ten door wa­gens. Dat brengt meer ver­vui- ling met zich mee.”

“On­zin”, zeg­gen de ver­keers­ex­perts. “Een zo­ne 30 zorgt voor min­der ver­keer, niet meer. Au­to’s zul­len dorps­ker­nen be­gin­nen te mij­den.”

Geen ver­plich­ting

Vol­gens pro­fes­sor Roe­land Sam­son zijn de her­vor­min­gen bo­ven­dien po­li­tiek haal­baar. “Toch gaan we de ste­den en ge­meen­ten niets op­leg­gen”, klinkt het op het ka­bi­net van mi­nis­ter van Ver­keer Ben Weyts (N-VA). “De snel­heid ver­la­gen klinkt aan­lok­ke­lijk, maar uit stu­dies blijkt dat de CO2uit­stoot dan niet ver­laagt. Daar­bij ver­hoogt de fi­le­vor­ming en krij­gen we dus meer uit­stoot.”

Ook bij mi­li­eu­mi­nis­ter Jo­ke Schau­vlie­ge (CD&V) klinkt er wei­nig ani­mo. “We wil­len wel al­le ste­den uit­no­di­gen om de snel­heids­li­mie­ten te ver­la­gen en la­geemis­sie­zo­nes in te voe­ren. Maar ver­plich­ten doen we niet.”

JAN TYTGAT

Toxi­co­loog “De uit­stoot van fijn stof zal bij een li­miet van 90 per uur da­len, maar de uit­stoot van onze wo­nin­gen en in­du­strie zal dat te­niet­doen.” BEN WEYTS Vlaams mi­nis­ter van Mo­bi­li­teit (N­VA) “De snel­heid ver­la­gen ver­hoogt de fi­le­vor­ming, en dus krij­gen we ook meer uit­stoot.”

FO­TO PIER­RE HAVRENNE

“Om de uit­stoot van fijn stof in Vlaan­de­ren te ver­min­de­ren, zou­den al­le dorps­ker­nen best trans­for­me­ren naar zo­ne 30”, stel­len on­der­zoe­kers.

FO­TO BEL­GA

FO­TO BEL­GA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.