Dienst Vreem­de­lin­gen­za­ken krijgt ‘fast team’

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News -

De Dienst Vreem­de­lin­gen­za­ken (DVZ) krijgt een ‘fast team’. Dat team zou de po­li­tie moe­ten hel­pen om men­sen zon­der pa­pie­ren die be­trok­ken zijn bij in­ci­den­ten, zo­als de rel­len in het cen­trum van Brus­sel van af­ge­lo­pen za­ter­dag, snel­ler te iden­ti­fi­ce­ren en op te slui­ten.

Staats­se­cre­ta­ris voor Asiel en Mi­gra­tie Theo Fran­c­ken (N-VA) kon­dig­de het ini­ti­a­tief aan in de mar­ge van de voor­stel­ling van zijn be­leids­brief in de be­voeg­de Ka­mer­com­mis­sie. Po­li­tie­dien­sten zou­den de hulp kun­nen in­roe­pen van het fast team (of ‘fast track’), dat zou be­staan uit men­sen van de ge­rech­te­lij­ke sec­tie van DVZ.

Op­po­si­tie­par­tij PS heeft kri­tiek op de maat­re­gel en ver­wijt Fran­c­ken “po­pu­lis­me”. “De over­he­den van het land heb­ben zich al uit­ge­spro­ken over de rel­len van za­ter­dag. U maakt er een amal­gaam van, u stig­ma­ti­seert. Hou u be­zig met uw dos­siers”, zei Ka­mer­lid Emir Kir.

CD&V-Ka­mer­lid Na­hi­ma Lan­jri vraagt zich af wat de op­rich­ting van het fast team juist in­houdt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.