Boe­ken van Ge­luids­huis al­weer top in ver­koop

Ant­werps pro­duc­tie­huis Het Ge­luids­huis geeft Ver­mas­sen, Meskens en Aspe het na­kij­ken

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Stadskrant - JAN STASSIJNS

De Rat­ten­van­ger, het der­tien­de ver­haal in de reeks van Heer­lij­ke

Hoor­spe­len van Het Ge­luids­huis, was het best ver­koch­te boek op de Boe­ken­beurs dit jaar. Wat be­gon in 2005 met

De Nach­te­gaal, waar am­per ze­ven­hon­derd exem­pla­ren van over de toon­bank gin­gen, gaat het nu over 20.000 exem­pla­ren. “We leg­gen de lat al­tijd erg hoog”, zegt re­gis­seur Koen Brandt.

De Wil­de Zwa­nen, De Vlo en de Pro­fes­sor, De Ze­ven­mijls­laar­zen,…

Het zijn maar drie voor­beel­den van de Heer­lij­ke Hoor­spe­len van Het Ge­luids­huis die bij me­nig Ant­wer­pe­naar in het ge­heu­gen ge­grift staat. Met De Rat­ten­van­ger, het der­tien­de in de reeks van het Ant­werp­se pro­duc­tie­huis, wordt ook de au­to­rit naar de vol­gen­de va­kan­tie­be­stem­ming weer een stuk aan­ge­na­mer. Net zo­als al­le hoor­spe­len van Het Ge­luids­huis le­nen ook dit keer heel wat be­ken­de ac­teurs, zo­als El­la Ley­ers, Wim Op­brou­ck en Ruth Beeck­man, hun stem aan de ve­le per­so­na­ges. Ui­ter­aard is mees­ter­ver­tel­ler War­re Borg­mans er ook bij.

Best ver­koch­te boek

De Rat­ten­van­ger is het best ver­koch­te boek op de Boe­ken­beurs dit jaar en liet zo mis­daad­au­teur Pie­ter Aspe, ad­vo­caat Jef Ver­mas­sen en ac­tri­ce Nathalie Meskens ach­ter zich. Van de vo­ri­ge ti­tels wer­den er 20.000 exem­pla­ren ver­kocht. De he­le reeks ging al meer dan 400.000 keer over de toon­bank. “Het is de com­bi­na­tie van een prach­tig ver­haal, veel fan­ta­sie, deug­nie­te­rij en ple­zan­te lied­jes dat de hoor­spe­len tot een suc­ces maakt”, zegt Borg­mans. “En het is ook ge­woon enorm leuk om te doen. De ma­kers (Paul Wau­ters, Mark Bor­gi­ons en Koen Brandt red.) be­le­ven veel ple­zier aan het cre­a­tie­pro­ces, en dat voel je.”

Toch wa­ren de Heer­lij­ke Hoor­goed spe­len geen hit van­af het be­gin. “De eer­ste uit­ga­ve van De Nach­te­gaal in 2005, dat was een vre­se­lij­ke te­gen­val­ler”, lacht re­gis­seur en com­po­nist Koen Brandt van Het Ge­luids­huis. “We zijn in de ja­ren tach­tig ge­start als pro­duc­tie­huis dat zich voor­al op ra­dio­spot­jes toe­spit­ste. Maar ra­dio­spot­jes zijn erg vluch­tig en we wil­den iets blij­vend ma­ken. Dat werd dus onze eer­ste hoor­spel De Nach­te­gaal, maar nie­mand kocht het.”

Gro­te sprong voor­uit

“Bij de lan­ce­ring van het twee­de hoor­spel De Wil­de Zwa­nen, maak­ten we een gro­te sprong voor­uit. Onze hoor­spe­len la­gen na een ac­tie plots op 11.000 sa­lon­ta­fels. Toen was er ook een ge­ïl­lu­streerd boek bij. Je kan luis­te­ren naar het hoor­spel al­leen, maar het boek geeft een ex­tra di­men­sie.”

Dat de hoor­spe­len ge­ap­pre­ci­eerd wor­den door vol­was­se­nen draagt bij tot de po­pu­la­ri­teit. “Als je iets maakt voor één doel­groep, dan ben je geen ver­haal aan het ver­tel­len”, vindt Brandt. “Kin­de­ren wor­den te vaak on­der­schat. Wij pro­be­ren hen nieuws­gie­rig te ma­ken. Maar we ma­ken het ook voor ons­zelf. We moe­ten er zelf mee kun­nen la­chen, an­ders blijft het niet du­ren.”

FO­TO RR

De hon­derd­dui­zend­ste be­zoe­ker van de Boe­ken­beurs Ka­ren Claes uit Grob­bendonk kwam met haar kind­jes Marlies en Mat­thijs spe­ci­aal voor De rat­ten­van­ger én een sig­na­tuur van Mark Bor­gi­ons (links) en War­re Borg­mans (rechts).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.