De schrik van de Noord­zee

On­der­zee­ër UB-29 er­kend als zee­mans­graf van 22 Duit­sers

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News - TOMMY HUYGHEBAERT

De on­der­zee­ër die voor de kust van Oos­ten­de werd ont­dekt en nu ge­ï­den­ti­fi­ceerd is als de UB­29, bracht tij­dens de Eer­ste We­reld­oor­log 36 sche­pen tot zin­ken. De duik­boot ver­an­der­de in zijn een­tje de koers van de oor­log en is nu, 101 jaar la­ter, er­kend als het of­fi­ci­ë­le zee­mans­graf van 22 Duit­sers.

On­der­wa­ter­ar­che­o­loog To­mas Ter­mo­te ont­dek­te de Duit­se U-Boot toen hij de ar­chie­ven be­stu­deer­de van de dienst die de Bel­gi­sche wa­te­ren in kaart brengt. “Het wrak staat ei­gen­lijk al ze­ven­tig jaar aan­ge­duid op de kaar­ten van de Noord­zee, maar tot sep­tem­ber dacht ie­der­een dat het om een lan­dings­vaar­tuig ging dat om­ge­keerd op de zee­bo­dem lag. Het wrak ligt bo­ven­dien on­der een druk­ke vaar­rou­te waar­door nog nie­mand de kans kreeg om er ef­fec­tief naar te dui­ken. Daar­om liet de­ze unie­ke vondst zo lang op zich wach­ten”, zegt hij. Ter­mo­te kreeg in sep­tem­ber wél die kans en zag in het troe­be­le wa­ter niet de con­tou­ren van een lan­dings­vaar­tuig,

maar de dui­de­lij­ke si­gaar­vorm van een UB-II.

“Dit is de elf­de duik­boot die we in het Bel­gi­sche deel van de Noord­zee vin­den”, ver­klaar­de hij in sep­tem­ber al. “Maar het is wel de best be­waar­de. Het wrak is nog in­tact. Daar­door spreekt het zo tot de ver­beel­ding.”

“De bo­dem van onze Noord­zee ligt vol wrak­ken. Al­les sa­men toch drie­hon­derd. Het gaat om zeil­bo­ten, jacht­bo­ten, bom­men, duik­bo­ten, maar ook vlieg­tui­gen. Dat is be­hoor­lijk veel voor een op­per­vlak­te van 1.440 vier­kan­te ki­lo­me­ter.”

Ont­dek­kings­drang

De on­der­wa­ter­ar­che­o­loog had zes ex­tra dui­ken no­dig om de vol­le­dig over­woe­ker­de duik­boot te iden­ti­fi­ce­ren. Door zijn nie­taf­la­ten­de ont­dek­kings­drang schrijft Ter­mo­te nu mee aan het slot van een be­lang­rijk stuk­je oor­logs­ge­schie­de­nis.

“De duik­boot die op 31 de­cem­ber 1915 van de sta­pel liep, bracht tij­dens 17 pa­trouil­les 36 sche­pen tot zin­ken”, zegt gou­ver­neur van West-Vlaan­de­ren Carl De­ca­luwé. “De UB-29 zal voor­al wor­den her­in­nerd door het tor­pe­de­ren van het fer­ry­schip SS Sus­sex,

waar­bij vijf­tig do­den

vie­len. Be­lang­rij­ker nog voor de loop van de oor­log is dat er ook Ame­ri­ka­nen ge­wond raak­ten bij die aan­val in maart 1916. Dat ver­hoog­de de druk op de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Wil­son om zich in de oor­log in Europa te men­gen.”

De UB-29 zelf kwam op 13 de­cem­ber 1916 tot zin­ken, nog voor de Ame­ri­ka­nen be­slis­ten om de ge­al­li­eer­den te ver­ster­ken. Waar­door de Duit­se duik­boot is ge­zon­ken, is nog on­dui­de­lijk. Mo­ge­lijk is de UB-29 op een mijn ge­va­ren.

Ze­ker is dat de UB-29, vol­le­dig ge­vuld met zand en on­door­dring­baar voor de dui­kers, voor al­tijd op de zee­bo­dem zal blij­ven. De 22 be­ken­de be­man­nings­le­den aan boord krij­gen een of­fi­ci­eel zee­mans­graf. De Duit­se over­heid zal hun na­be­staan­den op­zoe­ken, waar­na nog een her­den­kings­ce­re­mo­nie volgt. Staats­se­cre­ta­ris van de Noord­zee Phi­lip­pe De Bac­ker (Open Vld) moet het wrak en de si­te be­scher­men.

FO­TO PHO­TO NEWS

On­der­wa­ter­ar­che­o­loog To­mas Ter­mo­te.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.