Val­se naam en on­der­duik­adres om speur­ders te be­scher­men

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News - (sdb, fem)

Speur­ders en ma­gi­stra­ten die de strijd aan­bin­den te­gen zwa­re mis­daad­ben­des krij­gen be­te­re be­scher­ming te­gen wraak­ac­ties. Mi­nis­ter van Jus­ti­tie Koen Geens (CD&V) maakt het mo­ge­lijk dat ze van naam ver­an­de­ren of voor lan­ge tijd on­der­dui­ken.

“Er zat een groot hi­aat in onze wet”, zegt Geens. “Het was wél mo­ge­lijk om ge­tui­gen in zwa­re mis­daad­dos­siers te be­scher­men, maar we kon­den de po­li­tie­men­sen en ma­gi­stra­ten niet die­zelf­de be­scher­ming bie­den. On­be­grij­pe­lijk, want on­der meer un­der­co­ver­agen­ten lo­pen gro­te ri­si­co’s.”

Daar­om krij­gen de be­trok­ken amb­te­na­ren de mo­ge­lijk­heid om in ge­val van nood hun naam te ver­an­de­ren. Of ze kun­nen voor lan­ge­re tijd on­der­dui­ken, om te ont­ko­men aan mo­ge­lij­ke wraak­ac­ties.

Hoog­no­dig, vindt Mar­co Van Lae­re, di­rec­teur Ope­ra­ties van de fe­de­ra­le po­li­tie. “We zien de wraak­po­gin­gen over­waai­en uit Ne­der­land en Groot-Brit­tan­nië, zo­als we ook af­re­ke­nin­gen zien over­waai­en. Cri­mi­ne­le ben­des pro­be­ren on­der­zoe­ken te be­moei­lij­ken door po­li­tie­men­sen en ma­gi­stra­ten te be­drei­gen.”

En de so­ci­a­le me­dia ge­ven de mis­daad­ben­des een sterk wa­pen. “We la­ten bij­na al­le­maal spo­ren na op het in­ter­net. Cri­mi­ne­len ge­brui­ken die in hun strijd te­gen ons, door in­for­ma­tie te zoe­ken over be­paal­de speur­ders”, zegt Van Lae­re.

De nieu­we maat­re­ge­len ko­men bo­ven­op de be­scher­mings­maat­re­ge­len die nu al ge­no­men kun­nen wor­den door het fe­de­ra­le cri­sis­cen­trum. Die kun­nen va­ri­ë­ren van ca­me­ra’s om een huis te be­wa­ken, over ex­tra pa­trouil­les die voor­bij­rij­den tot bo­dy­guards.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.