Sche­pen­col­le­ge wil uit­ba­ter stads­boer­de­rij er­uit

Na klach­ten over die­ren­wel­zijn en ste­den­bouw­kun­di­ge in­breu­ken

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Stadskrant - SACHA VAN WIELE

Het Ant­werp­se sche­pen­col­le­ge wil de erf­pacht­over­een­komst van de stads­boer­de­rij in Wil­rijk ont­bin­den. Er zou­den on­der meer pro­ble­men zijn op het vlak van open­ba­re vei­lig­heid en mi­li­eu­ en die­ren­wel­zijn, en de erf­pacht­hou­der zou vra­gen daar­over sys­te­ma­tisch on­be­ant­woord la­ten. “Het ver­trou­wen is zoek en kan niet meer her­steld wor­den”, klinkt het.

De stads­boer­de­rij, de voor­ma­li­ge kin­der­boer­de­rij in Wil­rijk, lag de af­ge­lo­pen maan­den zwaar on­der vuur. Op­po­si­tie­par­tij­en sp.a, Groen en PVDA ver­we­ten uit­ba­ter Gr­een­marx het ter­rein slecht te on­der­hou­den en het niet te nauw te ne­men met die­ren­wel­zijn. De­ze bvba is sinds 2015 ver­ant­woor­de­lijk voor de boer­de­rij. Voor­dien was de boer­de­rij in han­den van de stad Ant­wer­pen.

“Gr­een­marx zou de voor­ma­li­ge kin­der­boer­de­rij la­ten evo­lu­e­ren tot een ech­te stads­boer­de­rij met een edu­ca­tie­ve, so­ci­a­le, eco­lo­gi­sche en eco- no­mi­sche in­vul­ling”, zegt sche­pen van Die­ren­wel­zijn Nabilla Ait Daoud (N-VA). “Het be­loof­de con­cept werd nooit uit­ge­voerd, de erf­pacht­hou­der laat na om een in­ves­te­rings­plan op te ma­ken of voor te leg­gen. De vra­gen over de si­tu­a­tie ter plaat­se blij­ven sys­te­ma­tisch on­be­ant­woord. Dit maakt een gron­di­ge con­tro­le rond het al­ge­meen be­lang on­mo­ge­lijk en zo kon­den we ook niet snel ge­noeg op­tre­den. Ver­der zijn er on­recht­ma­tig uit­ge­voer­de wer­ken en ste­den­bouw­kun­di­ge in­breu­ken vast­ge­steld.”

Ju­ri­di­sche pro­ce­du­re

Vol­gens Ait Daoud is het ver­trou­wen in de hui­di­ge erf­pacht­hou­der zoek en kan dat niet meer her­steld wor­den. Daar­om vraagt het sche­pen­col­le­ge aan de ge­meen­te­raad om de over­een­komst te ont­bin­den. Het wel­zijn van de aan­we­zi­ge die­ren is voor de stad pri­o­ri­tair, klinkt het. De stad zal van na­bij het wel­zijn van de die­ren Over hoe het dan con­creet ver­der moet, wil de sche­pen niets zeg­gen, om­dat er een ju­ri­di­sche pro­ce­du­re loopt.

Johan Pee­ters, sp.a-frac­tie­lei­der in de dis­tricts­raad van Wil­rijk, is op­ge­to­gen met de­ze be­slis­sing. “Ik ben blij dat ik de druk ben blij­ven op­voe­ren, want ik zag de ver­waar­lo­zing toe­ne­men. Het stads­be­stuur moet nu snel on­der­han­de­lin­gen op­star­ten met de twee an­de­re kan­di­da­ten die in 2015 naast de­ze over­een­komst gre­pen. Zo zou er nog voor het ein­de van dit jaar een nieu­we uit­ba­ter kun­nen zijn. Als dit niet lukt, dan moet er een open op­roep ko­men, maar dat neemt meer tijd in be­slag.”

PVDA-ge­meen­te­raads­lid Mie Bran­ders was steeds te­gen het uit­be­ste­den van de kin­der­boer­de­rij. “Zorg ver­strek­ken aan men­sen met een be­per­king of een pe­da­go­gisch pro­ject voor kin­de­ren zijn ta­ken van de over­heid”, zegt Bran­ders. “Daar­om moet de stad de kin­der­boer­de­rij weer zelf in ei­gen han­den ne­men. Je mag zo’n pro­ject niet aan de privé over­la­ten.”

NABILLA AIT DAOUD Sche­pen van Die­ren­wel­zijn (N­VA) ‘‘Gr­een­marx zou de boer­de­rij la­ten evo­lu­e­ren tot een ech­te stads­boer­de­rij met een edu­ca­tie­ve, eco­lo­gi­sche en eco­no­mi­sche in­vul­ling, maar het be­loof­de con­cept werd nooit uit­ge­voerd.’’

FO­TO RR

FO­TO RR

Pie­ter Marx en zijn stads­boer­de­rij in be­te­re tij­den. “De stad blijft in gebreke”, zegt hij.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.