Sa­men: “Hey­len doet aan des­in­for­ma­tie over Is­vag”

Sp.a en Groen vre­zen dat nieu­we oven niet met de meest mi­li­eu­vrien­de­lij­ke tech­nie­ken zal wer­ken

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Stad - (svw)

Sa­men, de lijst van sp.a, Groen en on­af­han­ke­lij­ken, ver­wijt Is­vag­voor­zit­ter Phi­lip Hey­len aan des­in­for­ma­tie te doen. Die om­schrijft de aan­val als pu­re op­po­si­tie­taal.

Sa­men blijft zich ver­zet­ten te­gen de komst van een nieu­we ver­bran­dings­oven op de hui­di­ge si­te van Is­vag in Wil­rijk. Na pro­test in de dis­tricts- en de ge­meen­te­raad, zul­len sp.a en Groen ook een re­soop­vol­gen. lu­tie in­die­nen in het Vlaams Par­le­ment te­gen de hui­di­ge plan­nen.

Bei­de par­tij­en zeg­gen dat Is­vag­voor­zit­ter Phi­lip Hey­len (CD&V) uit­spra­ken doet die niet klop­pen. Het gaat on­der meer over af­val­ver­wer­kings­be­drijf Ener­kem in Ca­na­da en Rot­ter­dam. Dat ver­werkt huis­hou­de­lijk af­val via che­mi­sche re­cy­cla­ge. Hey­len zou vol­gens Toon Was­sen­berg (sp.a) be­weerd heb­ben dat die techniek niet werkt met huis­hou­de­lijk af­val en dat in Rot­ter­dam de stek­ker er al uit ge­trok­ken werd.

“De des­in­for­ma­tie in dit dos­sier moet stop­pen”, zegt Was­sen­berg. “Hey­len voelt blijk­baar meer en meer aan dat zijn plan­nen te zwak in el­kaar zit­ten, en be­gint on­waar­he­den te ver­tel­len. Dat moet on­mid­del­lijk stop­pen. Ik zal hem op de com­mis­sie over de in­ter­com­mu­na­les hier­over aan de tand voe­len.”

“Pu­re op­po­si­tie­taal”

Hey­len ont­kent dat hij on­waar­he­den heeft ver­teld. “Al ja­ren heb ik col­le­ga’s van bei­de par­tij­en in de raad van be­stuur zit­ten en zij heb­ben steeds con­struc­tief mee­ge­werkt aan dit plan”, zegt Hey­len. “Het is spij­tig dat Groen en sp.a nu de­ze pu­re op­po­si­tie­taal ver­sprei­den. Het huis­hou­de­lijk af­val in Ca­na­da bij­voor­beeld is min­der goed ge­schei­den dan bij ons. Ik heb ge­zegd dat met onze kwa­li­teit van res­taf­val de­ze techniek niet werkt. In Rot­ter­dam heeft het be­drijf AVR zich daad­wer­ke­lijk te­rug­ge­trok­ken uit Ener­kem.”

“Als Is­vag de­den we ons huis­werk, zo­als het de­creet het voor­schrijft. Het is nu aan an­de­re in­stel­lin­gen om hier­over te oor­de­len.”

Par­le­ments­le­den Wou­ter Van Be­sien (Groen en Güler Tu­ran (sp.a) die­nen in het Vlaams Par­le­ment een re­so­lu­tie in. Daar­in zal ge­vraagd wor­den om een dui­de­lij­ke de­fi­ni­tie op te ma­ken over wat nu de best be­schik­ba­re tech­no­lo­gie is voor af­val­ver­wer­king en om dan al­leen nog een ver­gun­ning te ge­ven aan de meest mi­li­eu­vrien­de­lij­ke techniek. Bei­den zijn er niet van over­tuigd dat de nieu­we Is­vag-oven daar­aan zal be­ant­woor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.