‘Lek­ke­re meis­jes’ blij­ken stu­de­ren­de op­lich­ters

Duo maakt via da­ting­si­tes 43.500 eu­ro buit bij twin­tig­tal slacht­of­fers

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad - SAM REYNTJENS

Twee stu­den­ten van 26 uit Beer­se en Mal­le zijn ver­oor­deeld door de recht­bank in Ant­wer­pen, om­dat ze een twin­tig­tal man­nen heb­ben op­ge­licht. Ze moe­ten hun slacht­of­fers ruim 13.000 eu­ro scha­de­ver­goe­ding be­ta­len.

Via da­ting­si­tes op het in­ter­net gin­gen Die­ter D.W. (26) uit Beer­se en Mi­cha­ël P. (26) uit Mal­le in 2012 en 2013 op zoek naar po­ten­ti­ë­le slacht­of­fers.

De jon­ge­man­nen, toen stu­den­ten, ga­ven zich op da­ting­si­tes uit voor ‘lek­ke­re meis­jes’. Een­maal een ge­ïn­te­res­seer­de zich ge­meld had, no­dig­den ze hem uit voor een pri­vé­ge­sprek via com­mu­ni­ca­tie­dienst Sky­pe, aan­van­ke­lijk zon­der web­cam. Tij­dens het chat­ten lie­ten de zo­ge­zeg­de meis­jes ver­staan dat ze be­reid wa­ren om te­gen be­ta­ling sek­su­e­le han­de­lin­gen te ver­rich­ten voor de web­cam.

Met hulp van ‘de klantendienst’

De op­ge­won­den slacht­of­fers werd ge­vraagd een zo­ge­naam­de pay­sa­fe-kaart te ko­pen en de ac­ti­va­tie­co­de door te ge­ven aan de meis­jes. Om niet di­rect arg­waan te wek­ken, in­den de twee op­lich­ters aan­van­ke­lijk veel­eer be­perk­te be­dra­gen. Om hun slacht­of­fer te ‘be­dan­ken’, wer­den seks­films en -fo­to’s ge­pro­jec­teerd die moesten doen ge­lo­ven dat er ef­fec­tief li­ve ge­ac­teerd werd via Sky­pe.

Een­maal het ver­trou­wen ge­won­nen, maak­ten de jon­ge­man­nen de slacht­of­fers wijs dat de co­des van een pay­sa­fe-kaart niet werk­ten. “Ze wer­den door­ge­stuurd naar een ‘klantendienst’”, al­dus de recht­bank. De slacht­of­fers kre­gen richt­lij­nen via Sky­pe en moesten hun kaart­le­zer bo­ven­ha­len en ver­trou­we­lij­ke ge­ge­vens mee­de­len. De stu­den­ten ge­bruik­ten die om on­li­ne aan­ko­pen mee te ver­rich­ten, luxe­goe­de­ren maar ook goud­staaf­jes.

“Wil­de pe­do­fie­len op­lich­ten”

De mees­te ge­koch­te spul­len wer­den af­ge­le­verd bij Stef G. (29) uit Ant­wer­pen. Die kreeg in ruil een klei­ne ver­goe­ding. De goe­de­ren wer­den ver­vol­gens vaak door­ver­kocht via twee­de­hands­web­si­tes. De recht­bank oor­deel­de dat de stu­den­ten 43.503 eu­ro ver­dien­den met hun frau­du­leu­ze prak­tij­ken.

Om hun slacht­of­fers te over­tui­gen geen aan­gif­te te doen, haal­den Die­ter D.W. en Mi­cha­ël P. drei­ge­men­ten bo­ven. De om­ge­ving van de slacht­of­fers zou te we­ten ko­men dat zij met min­der­ja­ri­ge meis­jes chat­ten.

De twee hoofd­be­klaag­den be­ken­den dat ze de fei­ten ge­pleegd had­den. Uit geld­ge­brek zeg­den ze. Mi­cha­ël P. voeg­de daar­aan toe dat hij “pe­do­fie­len wil­de op­lich­ten”.

De recht­bank ver­oor­deel­de D.W. en P. tot cel­straf­fen van twee jaar en twaalf maan­den, deels met uit­stel. Stef G., die als een na­ïef hulp­je werd om­schre­ven, kreeg van de recht­bank op­schor­ting. Aan de bur­ger­lij­ke par­tij­en moe­ten de man­nen een scha­de­ver­goe­ding van ruim 13.000 eu­ro be­ta­len. Mi­cha­ël P. en Die­ter D.W. moe­ten bo­ven­dien elk een ver­beurd­ver­klaard be­drag van 15.763 eu­ro op­hoes­ten.

FO­TO GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

De twee kre­gen de slacht­of­fers zo ver dat die hun bank­ge­ge­vens door­ga­ven. De stu­den­ten ge­bruik­ten die voor on­li­ne aan­ko­pen, zo­als luxe­goe­de­ren en goud­staaf­jes.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.