Gr­een­pea­ce meet lucht­kwa­li­teit in De Vlin­ders

Ba­sis­school De Vlin­ders meet sa­men met Gr­een­pea­ce lucht­kwa­li­teit op school

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Stadskrant - ELIEN VAN WYNSBERGHE

FO­TO ROBBIE DEPUYDT

Kin­de­ren zijn ex­tra ge­voe­lig voor on­ge­zon­de lucht”, ver­tel­de Joe­ri Thijs, ex­pert lucht­kwa­li­teit bij Gr­een­pea­ce, dins­dag in uw krant. Daar­om start de or­ga­ni­sa­tie met een meet­cam­pag­ne in 257 scho­len. Ook ba­sis­school De Vlin­ders in de Lan­ge Beel­de­kens­straat doet mee.

En die maakt zich geen il­lu­sies. “Eer­der na­men we al deel aan het Cu­ri­eu­zeNeu­zen-on­der­zoek van Ring­land. Toen heb­ben we de lucht­kwa­li­teit ge­me­ten aan de straat­kant van onze school en de re­sul­ta­ten wa­ren zeer slecht”, ver­telt zorg­co­ör­di­na­tor Eva Cauwenbergh. Nu wordt er een stap­je ver­zui­ve­raar. der ge­gaan en wordt een maand lang het ge­hal­te aan stik­stof­di­oxi­de (NO2), voor­na­me­lijk af­kom­stig van die­sel­wa­gens, ook ge­me­ten op de speel­plaats en in de klas­lo­ka­len.

Groe­ne speel­plaats

Leer­lin­gen Sa­nia (12), Sa­rah (11), Sou­hai­la (11) en La­myae (10) hiel­pen de meet­buis­jes op te han­gen. “Bui­ten onze school­mu­ren is er veel rook van het ver­keer”, zeg­gen de meis­jes. “Veel men­sen rij­den hier met de au­to in de buurt. Maar we pro­be­ren bin­nen de school­mu­ren wel te wer­ken aan pro­pe­re lucht. Onze speel­plaats is groe­ner ge­wor­den, wat veel leu­ker is om te spe­len, en el­ke klas telt een paar plant­jes.”

Die plant­jes wer­den spe­ci­aal ge­se­lec­teerd op hun func­tie als lucht- “Daar­voor heb­ben we ad­vies in­ge­won­nen”, ver­telt Cauwenbergh.

“We be­ste­den aan na­tuur en mi­li­eu zeer veel aan­dacht. Om de speel­plaats te ver­groe­nen, na­men we deel aan een wed­strijd van het Eco­huis en won­nen we bud­get. We schrij­ven ons ook in voor heel wat ‘groe­ne’ ac­ti­vi­tei­ten en in het voor­jaar leg­gen we moes­tuin­tjes aan. Dat is onze taak als school, aan­ge­zien onze kin­de­ren maar wei­nig in aan­ra­king ko­men met de na­tuur. Bij­na al­le­maal wo­nen ze in de bin­nen­stad, op wan­del­af­stand van de school, vaak in ap­par­te­men­ten. Maar die in­span­nin­gen die wij als school le­ve­ren, zijn slechts lap­mid­del­tjes. Daar­om ne­men we deel aan de­ze meet­cam­pag­ne van Gr­een­pea­ce”, zegt Cauwenbergh. “We wil­len een sig­naal ge­ven.”

Want net zo­als haar vier leer­lin­gen, vreest ze dat de meet­re­sul­ta­ten niet te best zul­len zijn voor De Vlin­ders en bij­ge­volg voor haar 400 leer­lin­gen. “Een ge­zon­de schoolom­ge­ving moet ho­ger op de po­li­tie­ke agen­da wor­den ge­plaatst. Want na­tuur­lijk baart dit ons zor­gen. Heel wat leer­lin­gen kun­nen zich slecht con­cen­tre­ren. Zit een slech­te lucht­kwa­li­teit daar mee voor iets tus­sen? Die kans be­staat.”

Ook de vier meis­jes vin­den het be­lang­rijk dat pro­pe­re lucht in de schoolom­ge­ving ho­ger op het pri­o­ri­tei­ten­lijst­je van de po­li­tiek komt te staan. “Want van on­ge­zon­de lucht, word je ziek. We vin­den het heel goed dat onze school mee­doet aan dit pro­ject. En als de re­sul­ta­ten slecht zijn, dan zul­len we nog veel meer plant­jes in onze klas­sen moe­ten zet­ten, ze­ker?”

FO­TO RD

Eva Cauwenbergh, Sa­nia, Sa­rah, Sou­ha­lia en bo­ven­aan La­myae. Bo­ven hen een van de meet­toe­stel­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.