Gr­een­pea­ce meet lucht­ver­vui­ling in scho­len

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Opinie - ED­DY WOLFS,

Om­dat onze re­ge­ring zich be­zig­houdt met al­ler­lei an­de­re za­ken dan de lucht­kwa­li­teit in ons land, heeft Gr­een­pea­ce het heft in ei­gen han­den ge­no­men. De mi­li­eu­or­ga­ni­sa­tie heeft in ruim 250 la­ge­re scho­len meet­buis­jes ge­han­gen om de stik­stof­di­oxi­de (NO2) van het ver­keer die recht­streeks de klas­lo­ka­len bin­nen­dringt te me­ten. Ik hou mijn hart al vast voor de re­sul­ta­ten. Dit gif­tig goed­je sluipt im­mers zo­maar onze adem­ha­lings­we­gen bin­nen. Je moet geen dok­ter zijn om te zien dat dit geen po­si­tie­ve re­sul­ta­ten zal op­le­ve­ren. Kin­de­ren zijn nog vol­op be­zig een im­muun­sys­teem te ont­wik­ke­len, maar te veel stik­stof­di­oxi­de kan dit to­taal ont­re­ge­len. De meet­buis­jes zul­len in de loop van maart 2018 be­ves­ti­gen of de kwa­li­teit van de lucht in ons land nog door de beu­gel kan. Be­dankt Gr­een­pea­ce om van de ge­zond­heid van onze vol­gen­de ge­ne­ra­ties een pri­o­ri­teit te ma­ken!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.