Do­mi­ni­que De­rud­de­re maakt do­cu over Will Tu­ra

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Vrijuit - JO DE RUYCK

Er lig­gen plan­nen op ta­fel voor een do­cu­men­tai­re film over Will Tu­ra (77). Do­mi­ni­que De­rud­de­re zou die vol­gens de zan­ger vol­gend jaar sa­men­stel­len uit ou­de, be­staan­de op­na­men.

Het ini­ti­a­tief voor de do­cu gaat uit van de ge­re­nom­meer­de com­po­nist en mu­ziek­pro­du­cer Jean Klu­ger (80), met wie Tu­ra de­cen­nia­lang heeft sa­men­ge­werkt. Do­mi­ni­que De­rud­de­re (60), be­kend van

films zo­als Wait Un­til Spring Ban­di­ni, Ie­der­een Be­roemd en Fly­ing Ho­me, zal de film draai­en.

De­rud­de­re woont al ja­ren in Los An­ge­les en werkt daar aan pro­jec­ten, maar hij keert voor film­werk ook re­gel­ma­tig te­rug naar Vlaan­de­ren.

“Het ac­cent zal op mijn mu­ziek lig­gen”, al­dus Will Tu­ra, “maar ook be­lang­rij­ke ge­beur­te­nis­sen uit mijn pri­véle­ven kun­nen aan bod ko­men. Het wordt even­wel geen bi­o­gra­fi­sche film van mijn ge­boor­te tot van­daag. Jean Klu­ger is van plan te fo­cus­sen op een gro­te suc­ces­pe­ri­o­de in mijn le­ven.”

Re­search

De film, die voor­lo­pig geen ti­tel heeft, zou pas vol­gend jaar wor­den ge­maakt. “Mo­men­teel wordt er nog vol­op re­search ge­daan. Bij mijn we­ten zul­len er geen nieu­we scè­nes wor­den ge­draaid, maar zal De­rud­de­re ge­bruik­ma­ken van ou­de, be­staan­de op­na­men. Lied­jes, op­tre­dens, en­zo­voort.”

Het agent­schap van Jean Klu­ger wordt de hoofd­pro­du­cent van de film, maar ook Bor­ger­hoff & Lam­be­rigts TV zou mee in het pro­ject stap­pen. “Of de film uit­ein­de­lijk in de bios­co­pen zal wor­den ver­toond dan wel op tv, is me niet dui­de­lijk”, al­dus Will Tu­ra. “Maar dat maakt uit­ein­de­lijk niet uit. De gren­zen tus­sen film en tv zijn te­gen­woor­dig zo vaag ge­wor­den.”

FO­TO'S BEL­GA, ISOPIX

Will Tu­ra: “Dit wordt geen bi­o­gra­fi­sche film van mijn ge­boor­te tot van­daag.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.