“Meer be­scher­ming, meer rust”

Top­coa­ches lui­den alarm­bel over Ro­de Dui­vels bij Man Ci­ty en Man Uni­ted

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport - FRANK BUYSE

We wa­ren nog maar nau­we­lijks be­ko­men van de veer­tig­ste (!) bles­su­re van Vin­cent Kom­pa­ny of af­ge­lo­pen week­end zorg­de de Pre­mier Le­a­gue al­weer da­nig voor pa­niek in ons land, dat zo uit­kijkt naar het WK. Za­ter­dag werd top­schut­ter Ro­me­lu Lu­kaku af­ge­voerd op een draag­ber­rie ­ met zuur­stof­mas­ker zelfs ­ en zon­dag moest Ke­vin De Bruy­ne op de bran­card. De bles­su­res ble­ken ach­ter­af mee te val­len, maar hun coa­ches lui­den in­tus­sen wel de

alarm­bel.

“De En­gel­sen zijn nu al aan het WK be­gon­nen”, klonk gif­tig op de so­ci­a­le me­dia na de aan­slag van Ja­son Pun­che­on op Ke­vin De Bruy­ne zon­dag­mid­dag in Crystal Pala­ce - Man­ches­ter Ci­ty. Het stond in de laat­ste mi­nuut nog 0-0 en de thuis­ploeg had net een pe­nal­ty ge­mist. Bij de door ‘KDB’

op­ge­zet­te uit­braak tor­pe­deer­de de En­gel­se mid­den­vel­der mee­do­gen­loos de Ro­de Dui­vel. Bei­de spe­lers moesten op een

draag­ber­rie wor­den af­ge­voerd, De Bruy­ne met zwaar in­ge­pak­te en­kel. Het zag er ui­t­ein­de­lijk dra­ma­ti­scher uit dan het was. Met­een na de match al re­a­geer­de De Bruy­ne bij de tv-zen­der BT Sports dat hij “best oké” was en la­ter op de mid­dag liet zijn en­tou­ra­ge aan on­ze re­dac­tie we­ten dat de bles­su­re “heel goed mee­viel”.

“Ke­vin heeft ge­luk ge­had”, be­ves­tig­de ook Pep Gu­ar­di­o­la. De coach van Ci­ty greep de dries­te tac­kle van Pun­che­on wel aan voor een emo­ti­o­ne­le op­roep naar de refs in de Pre­mier Le­a­gue. “Plea­se, re­fe­rees… jul­lie moe­ten on­ze spe­lers be­scher­men. De Pre­mier Le­a­gue ís zeer fy­siek en er wordt meer toe­ge­la­ten dan in ge­lijk welk land. Dat maakt de­ze com­pe­ti­tie ook mooi en van mij moet dat niet ver­an­de­ren. Maar er zijn gren­zen. Ik heb er de En­gel­se bond, die bij­voor­beeld schwal­bes wel aan­pakt, niet over aan­ge­spro­ken, maar het wordt ge­vaar­lijk als men over die fy­sie­ke gren­zen gaat. En ook om­dat het voet­bal steeds snel­ler wordt, is de kans op zul­ke on­ge­luk­ken steeds gro­ter - al wil men daar­om geen spe­lers bles­se­ren. De clubs, en niet al­leen Ci­ty, drei­gen daar­door hun bes­te spe­lers te ver­lie­zen. De refs moe­ten de spe­lers, en niet al­leen de bes­ten, dus be­ter be­scher­men.”

De Bruy­ne kwam dus ui­t­ein­de­lijk met de schrik vrij, al neemt Gu­ar­di­o­la van­avond te­gen Wat­ford wel­licht geen risico met King Kev.

Met de 0-0 bij Crystal Pala­ce zag Ci­ty een ein­de ko­men aan een reeks van ne­gen­tien ze­ges op een rij. Dit was pas het twee­de pun­ten­ver­lies voor Ci­ty, dat vei­lig­heids­hal­ve Kom­pa­ny nog wat rust gun­de. Mo­ge­lijk keert hij van­daag te­rug.

Zuur­stof­mas­ker

Za­ter­dag be­vond ons land zich ook al in alarm­fa­se 3 we­gens het uit­val­len van een an­de­re sterk­hou­der van de Ro­de Dui­vels, top­schut­ter Ro­me­lu Lu­kaku. De aan­val­ler van Man­ches­ter Uni­ted kreeg te­gen Sout­hamp­ton - ook een ma­ge­re 0-0 - al vroeg in de match een ste­vi­ge kop­slag van ver­de­di­ger We­sley Hoedt op het ach­ter­hoofd. Big Rom bleef met­een roer­loos lig­gen en werd met de bran­card af­ge­voerd. Het zuur­stof­mas­ker, uit voor­zorg, maak­te het nog ake­li­ger.

Ach­ter­af bleek de hoofd­bles­su­re mee te val­len. On­der­zoek bracht geen her­sen­schud­ding aan het licht. Dat Lu­kaku gis­te­ren te­gen zijn ex-club Ever­ton niet aan­trad en hij ook vrij­dag in het FA-du­el met Der­by Coun­ty aan de kant blijft, komt voor­al door een nieuw pro­to­col van de En­gel­se bond - dat spe­lers na een hoofd­bles­su­re een ver­plich­te rust van één week op­legt.

Door het uit­val­len van Lu­kaku kwam een ein­de aan zijn reeks van twin­tig op­een­vol­gen­de wed­strij­den van ne­gen­tig mi­nu­ten. Zijn coach Jo­sé Mour­in­ho greep dit aan om er­op te wij­zen dat zijn spe­ler men­taal en fy­sie­ke ver­moeid is. “Twin­tig wed­strij­den op rij ne­gen­tig mi­nu­ten ge­speeld: dat is on­ge­loof­lijk. Ze­ker voor een spits. Een ver­de­di­ger of de­fen­sie­ve mid­den­vel­der kan zijn ener­gie nog con­tro­le­ren. Het legt uit waar­om Ro­me­lu de laat­ste we­ken wat on­ge­luk­kig was in de zes­tien. Die jon­gen heeft drin­gend rust no­dig. Fy­siek is hij een mon­ster, maar hij is geen ma­chi­ne. Hij voelt de tol.”

Al­leen heeft Mour­in­ho nau­we­lijks een al­ter­na­tief - Zla­tan Ibra­hi­mo­vic is wel­licht nog een maand­je out. Dat de me­di­sche staf van Man Uni­ted er al­les aan wil doen om Lu­kaku ook niet te snel weer te la­ten trai­nen - er is een ver­band tus­sen hoofd­bles­su­res en la­te­re spier­let­sels - is even­wel ook goed nieuws voor bonds­coach Ro­ber­to Mar­ti­nez, die in het voor­jaar niet graag zijn spits num­mer één ziet uit­val­len. Er lig­gen al ge­noeg En­gel­se Dui­vels in de lap­pen­mand. Ook Mous­sa Dem­bélé (heup) is twij­fel­ach­tig voor de match Swan­sea - Tot­ten­ham.

Ke­vin De Bruy­ne werd zon­dag ge­tor­pe­deerd door Crystal Pala­cespe­ler Ja­son Pun­che­on.

FOTO ACTION IMAGES VIA REUTERS Ro­me­lu Lu­kaku werd za­ter­dag te­gen Sout­hamp­ton met de bran­card af­ge­voerd na een du­el met We­sley Hoedt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.