“Nieuw­jaars­duik zal nooit meer het­zelf­de zijn”

Duik­club AKO ver­loor een jaar ge­le­den duik­school­lei­der Marc Cap­pa­ert

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Economie - JORIS VAN DER AA

Tien­tal­len dui­kers heb­ben gis­te­ren in de Eker­se Put­ten deel­ge­no­men aan de tra­di­ti­o­ne­le nieuw­jaars­duik. Voor de le­den van AKO Di­ving uit Deur­ne was het de eerste edi­tie zon­der hun ge­lief­de duik­school­lei­der Marc Cap­pa­ert, die vo­rig om­kwam tij­dens de nieuw­jaars­duik.

De nieuw­jaars­duik zal voor de dui­kers van de Deur­ne­se club AKO Di­ving nooit meer het­zelf­de zijn. De tra­di­ti­o­ne­le duik in de Eker­se Put­ten, een bij­zon­der po­pu­lai­re plas om­wil­le van het kraak­hel­de­re en ijs­kou­de wa­ter, ein­dig­de op 1 ja­nu­a­ri 2017 in een waar dra­ma. De 58-ja­ri­ge Marc Cap­pa­ert uit Ede­gem, een van de meest er­va­ren dui­kers van de club en de duik­school­lei­der, werd on­der wa­ter on­wel. En­ke­le club­le­den za­gen hem plots bo­ven wa­ter ko­men, hap­pend naar adem. Hij pro­beer­de nog op eigen kracht tot aan de oe­ver te ge­ra­ken, maar ging op­nieuw on­der wa­ter. Hij werd door zijn vrien­den van de club uit het wa­ter ge­haald, maar over­leed kor­te tijd la­ter.

Geen duikon­geval

“Marc heeft jam­mer ge­noeg een hart­fa­len ge­kre­gen”, zegt be­stuurs­lid Fran­cois Ma­thys­sen. “Dat is ach­ter­af ge­ble­ken uit het on­der­zoek. Kort daar­voor was hij nog me­disch ge­keurd en kern­ge­zond be­von­den.”

De club­le­den heb­ben het moei­lijk met het over­lij­den van hun boeg­beeld. “In ons club­huis han­gen over­al foto’s van Marc. Ei­gen­lijk is hij er nog al­tijd bij. Ook tij­dens de nieuws­jaar­duik zul­len we aan hem den­ken. Bij de Eker­se Put­ten kun­nen we so­wie­so niet meer ko­men zon­der aan Marc te den­ken. Tij­dens de nieuws­jaar­duik zelf wil­len we even bij el­kaar zijn, en lie­ver niet aan­ge­spro­ken wor­den.”

De dui­kers van AKO Di­ving heb­ben het ook las­tig ge­had met de me­dia-aan­dacht die het duikon­geval met zich mee­bracht. “Om­dat het geen duikon­geval was”, zegt Ma­thys­sen. “Marc heeft een hart­fa­len ge­kre­gen tij­dens het dui­ken, maar dat hart­fa­len heeft op zich niets met het dui­ken te ma­ken. Marc had dat even­goed op de fiets of thuis in ze­tel kun­nen krij­gen. Dui­ken is ook niet zo’n ge­vaar­lij­ke sport als het lijkt, ze­ker niet als je er op een se­ri­eu­ze ma­nier mee be­zig bent.”

Meer dui­kers, meer on­ge­val­len

Vol­gens de of­fi­ci­ë­le cij­fers gaat bij 1 op 600.000 dui­ken iets mis en bij slechts één op 25 mil­joen dui­ken val­len er slacht­of­fers. Het aan­tal duikon­geval­len neemt wel toe, om­dat het aan­tal dui­kers ook toe­neemt. “Dui­ken wordt steeds po­pu­lair­der”, weet ook Fran­cois Ma­thys­sen. “Het is ook niet zo’n du­re sport. Zelfs de uit­rus­ting is niet zo heel erg kos­te­lijk. Toen we vroe­ger naar de Wes­ter­schel­de gin­gen om te dui­ken, wa­ren we bij­na al­leen en kon­den we on­ze au­to vlak bij de duik­plaats par­ke­ren. Nu staat heel de dijk vol en moet je soms ki­lo­me­ters wan­de­len om­dat er zo veel dui­kers zijn.”

FOTO JAN VAN DER PERRE

Voor de le­den van AKO Di­ving zul­len de Eker­se put­ten voor al­tijd ver­bon­den blij­ven met hun voor­ma­li­ge duik­school­lei­der.

FOTO BFM EN RR

Marc Cap­pa­ert (rechts) over­leed vo­rig jaar op 1 ja­nu­a­ri aan een hart­fa­len tij­dens de nieuw­jaars­duik.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.