“Ik ben al te­vre­den als ik één ie­mand kan hel­pen”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Vrijuit -

Bij de Ano­nie­me Al­co­ho­lis­ten wa­ren ze er twee jaar ge­le­den niet goed van: Johan Van Bo­ven (61) nam een ca­me­ra­ploeg mee naar zijn AA­bij­een­komst, in Vlaan­de­ren nooit ver­toond. De ge­tui­ge­nis mis­te zijn ef­fect niet: AA kreeg 15% meer volk over de vloer. Van­daag is Johan op­nieuw te gast bij An­ne­mie Struyf.

Twee jaar ge­le­den kreeg An­ne­mie Struyf voor het eerst toe­gang tot een bij­een­komst van de Ano­nie­me Al­co­ho­lis­ten. Die pri­meur had ze te dan­ken aan Johan Van Bo­ven, die al 24 jaar ge­stopt was met drin­ken en met zijn ge­tui­ge­nis an­de­ren wou hel­pen. Met suc­ces, want de AA kreeg tot 15% meer volk over de vloer. Johan is daar bij­zon­der blij mee. Hij gaat nog al­tijd naar de bij­een­kom­sten van AA. Zijn strijd met al­co­hol is ge­stre­den, maar hij wil voor­al an­de­ren hel­pen. “Waar­mee ik niet zeg dat het ge­vaar niet om de hoek blijft loe­ren. Ik raak geen drup­pel meer aan om­dat ik weet dat één glas al­les kan ver­an­de­ren. Ik weet ook dat ik geen al­co­hol meer ga drin­ken. Als mijn vrouw op res­tau­rant wijn drinkt, ruik ik er­aan om te we­ten of die geen kurk­s­maak heeft. Dat kan ik per­fect. Ik ben de eerste om voor mijn kin­de­ren een glas cham­pag­ne uit te schen­ken als ze op be­zoek ko­men. Ik ben ook geen we­reld­ver­be­te­raar. Het is niet om­dat ik niet drink, dat een an­der dat niet mag. Mijn kin­de­ren mo­gen ui­ter­aard drin­ken, zo­lang ze maar niet rij­den. Dat we­ten ze ook.”

Geen stop­knop

Van­avond is Johan op­nieuw te gast bij An­ne­mie Struyf, twee jaar na­dat hij bij haar over zijn ver­sla­ving ge­tuig­de. Johan ver­tel­de on­der meer hoe hij ging jog­gen en langs zijn par­cours fles­sen drank ach­ter de bo­men ver­stop­te. Johan heeft geen spijt van zijn open­heid, al heeft hij res­pect voor de ano­ni­mi­teit die de AA zo graag na­streeft. “Als ik met klan­ten op res­tau­rant ga, we­ten ze dat ik niet drink en waar­om. Als ik een nieuw ge­zicht aan ta­fel zie, ben ik recht­uit. Ik ver­tel dat ik niet meer drink, dat ik in mijn le­ven ge­noeg ge­dron­ken heb. Dan zie je wel­eens dat de rest van het ge­zel­schap ook wa­ter be­gint te drin­ken. Dat heeft één voor­deel: als we om twaalf uur aan ta­fel gaan, is de bij­een­komst om half­drie ge­daan en kan ie­der­een nog gaan wer­ken. Als er wijn ge­dron­ken wordt, durft het wel eens la­ter wor­den en wordt er mis­schien niet meer ge­werkt.”

Johan hoopt dat hij men­sen kan blij­ven in­spi­re­ren. “Ik ga nog al­tijd naar de bij­een­kom­sten en neem er af en toe men­sen mee naar­toe. Als ik één ie­mand kan hel­pen, ben ik al te­vre­den. Af en toe is het con­fron­te­rend, zo ie­mand mee­bren­gen. Dan her­ken ik me­zelf. Ie­mand die niet kon stop­pen als hij dronk. Want dat is een al­co­ho­li­cus: ie­mand zon­der stop­knop. Eén glas is maar één glas, maar voor je het weet, ben je weer ver­trok­ken. Toen ik de al­co­hol pas had af­ge­zwo­ren, wa­ren er wel eens men­sen die zei­den: kom­aan Johan, drink iets, je bent er toch van af. Dat is mis­schien goed be­doeld, maar dat doe je be­ter niet. Om­dat het meest­al niet bij één glas blijft.”

Oud­jaar zon­der drank

Al 26 jaar is Johan al­co­hol­vrij. Hij werkt als lob­by­ist en heeft al­les her­op­ge­bouwd. Oud­jaar vier­de hij met een groep van 120 men­sen. Zon­der drank. “Rond mid­der­nacht zie je op zo’n fees­ten al­tijd wel een paar men­sen die zit­ten te knik­ke­bol­len. Daar heb ik geen last van. Maar zo­als ik zei: ik wil de we­reld niet ver­be­te­ren. Het is niet om­dat je graag een glas drinkt, dat je ver­slaafd bent. Ik weet al­leen dat al­co­hol over­al is en dat men­sen er niet al­tijd over dur­ven te pra­ten. Bij AA kan dat, zon­der ver­plich­tin­gen. Ik heb er al­les aan te dan­ken.”

FOTO FRANK BAHNMULLER

Al 26 jaar is Johan Van Bo­ven al­co­hol­vrij.

Chez An­ne­mie. FOTO VRT

Johan Van Bo­ven ge­tuig­de twee jaar ge­le­den in Via An­ne­mie over zijn al­co­hol­ver­sla­ving. Van­avond is hij op­nieuw te gast bij An­ne­mie Struyf in

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.