Poe­tin kam­pi­oen

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News -

Vla­di­mir Poe­tin zit op ro­zen. In maart zal Rus­land hem met rui­me cij­fers her­ver­kie­zen als pre­si­dent, nie­mand die daar­aan twij­felt. Ze­ker nu zijn be­lang­rijk­ste op­po­nent Alek­sej Na­val­ny is uit­ge­scha­keld. Het is een erg ef­fec­tie­ve tech­niek. Na­val­ny werd eerst na een schijn­pro­ces ver­oor­deeld, en dan ver­bo­den om zich ver­kies­baar te stel­len om­dat hij ver­oor­deeld is. Poe­tin is dus ver­trok­ken voor weer zes jaar en zal ui­t­ein­de­lijk 24 jaar de mach­tig­ste man van Rus­land ge­weest zijn. Maar wie kiest hij straks als pre­mier en dus mo­ge­lijk ook als zijn op­vol­ger. Ove­ri­gens zal Poe­tin zijn land en zijn po­si­tie dit jaar nog wat meer glans ge­ven door gast­heer te spe­len van het WK voet­bal.

VLA­DI­MIR POE­TIN Rus­si­sche pre­si­dent “Een con­struc­tie­ve Rus­sischA­me­ri­kaan­se dia­loog is in het bij­zon­der no­dig om de stra­te­gi­sche sta­bi­li­teit in de we­reld te ver­ster­ken.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.