De al­ler­groot­ste met Xi

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News -

Af­ge­lo­pen jaar voor­zag de Chi­ne­se lei­der Xi Jin­ping zich­zelf van nooit ge­zie­ne macht, ko­mend jaar moet het jaar wor­den waar­in hij zijn land de­fi­ni­tief op de kaart zet als glo­ba­le su­per­macht. De Nieu­we Zij­de­rou­te, het in­fra­struc­tuur­plan dat zes­tig lan­den en drie con­ti­nen­ten om­vat, is zijn vi­si­te­kaart­je. Het Chi­na van Xi wil de al­ler­groot­ste zijn te­gen 2050, maar vol­gens som­mi­ge be­re­ke­nin­gen zal de Chi­ne­se eco­no­mie dit jaar al de Ame­ri­kaan­se voor­bij­ste­ken als groot­ste in de we­reld. De vraag blijft hoe de haat­lief­de­ver­hou­ding tus­sen Chi­na en de VS zal evo­lu­e­ren. Do­nald Trump heeft een boon voor Xi, om­dat hij zo’n ster­ke lei­der is. Maar hij noem­de Chi­na on­langs wel een ri­va­li­se­ren­de macht, waar­op de Chi­ne­zen vroe­gen om als­je­blieft te stop­pen met die “Kou­de Oor­logs­men­ta­li­teit”. Er hangt een han­dels­oor­log in de lucht en die kan roet in het Chi­ne­se eten strooi­en.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.