Child Fo­cus: “Waak over je pri­va­cy op so­ci­a­le me­dia”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Buitenland - (mkm)

Ook Child Fo­cus is een on­der­zoek gestart naar de beel­den met Bel­gi­sche kin­de­ren op de Rus­si­sche web­si­te. “Het is heel dui­de­lijk dat som­mi­ge foto’s op de­ze web­si­te niet voor hun es­the­ti­sche kwa­li­teit daar­op ge­plaatst zijn, maar wel met een an­de­re be­doe­ling”, zegt woord­voer­der Dirk De­po­ver. “Het is hoogst ver­wer­pe­lijk dat die foto’s mis­bruikt wor­den om bij be­paal­de men­sen lust­ en machts­ge­voe­lens los te ma­ken. Ik kan me voor­stel­len dat als ou­ders dit ont­dek­ken, ze daar zwaar ge­schokt over zou­den zijn. En te­recht.” Child Fo­cus raadt men­sen en ver­e­ni­gin­gen aan om bij­zon­der voor­zich­tig te zijn met wel­ke beel­den ze op so­ci­a­le me­dia zet­ten. “Let op met wel­ke foto’s je open­baar deelt. Stel je pri­va­cyin­stel­lin­gen voor­af ook goed in, want als je dat ne­geert kan ge­lijk wie in de we­reld doen met die foto’s wat ze wil­len.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.